You are here

Farlige stoffer

Dangerous substances. Two female workers in a laboratory

Farlige stoffer – dvs. enhver form for væske, gass eller fast stoff som utgjør en risiko for arbeidstakernes helse eller sikkerhet – finnes på praktisk talt alle arbeidsplasser. Millioner av arbeidstakere over hele Europa kommer i kontakt med kjemiske og biologiske agenser som kan være skadelige for helsen.

Så mye som 15 % av arbeidstakerne i EU må håndtere farlige stoffer som en del av jobben, og ytterligere 15 % oppgir at de puster inn røyk, avgasser, pulver eller støv på arbeidsplassen.

Enkelte svært farlige stoffer – som asbest, som forårsaker lungekreft og andre dødelige luftveissykdommer – er nå forbudt eller underlagt strenge kontrolltiltak. Andre skadelige stoffer brukes imidlertid fortsatt i utstrakt grad, og det er kommet på plass et regelverk som skal sikre at risikoene forbundet med disse blir håndtert på en forsvarlig måte.

Helserisikoene

Helseproblemene som kan oppstå som følge av arbeid med farlige stoffer, kan være alt fra milde tilfeller av øye- eller hudirritasjon til alvorlige effekter som fødselsskader og kreft. Effektene kan være akutte eller langsiktige, og noen stoffer kan ha en kumulativ virkning. Noen av de mest utbredte farene er:

Biologiske agenser

Bakterier, virus, sopp og parasitter er til stede i en rekke forskjellige sektorer. De er for det meste usynlige, noe som betyr at risikoene de utgjør, ikke alltid blir hensyntatt.

Arbeidstakere i enkelte sektorer står i særlig fare for å bli eksponert for skadelige biologiske agenser:

 • Helse og omsorg
 • Landbruk
 • Veterinærtjenester
 • Renhold og vedlikehold
 • Kloakk- og avfallshåndtering
 • Hagebruk
 • Laboratoriearbeid

Finn ut mer:

Andre publikasjoner om biologiske agenser:

Framvoksende risikoer

Nye teknologier, hurtig voksende sektorer og endringer i måten arbeidet organiseres på, kan innebære økt risiko for skader forbundet med biologiske og kjemiske agenser. I miljøsektoren, for eksempel, kan innovative teknologier involvere risikoer som ikke er godt belyst. Et annet eksempel som kan trekkes fram, er at stadig flere arbeidstakere eksponeres for farlige stoffer i tjenesteytende yrker som hjemmebasert pleie eller avfallshåndtering, der eksponeringen kan variere, men der bevisstheten omkring farene gjerne er lav. Det er i dag viktigere enn noen gang at arbeidsgivere og arbeidstakere forstår de potensielle risikoene og iverksetter forebyggende tiltak.

Les mer om framvoksende risikoer, grønne jobber og nanomaterialer.

Mer informasjon om framvoksende risikoer:

Råd til arbeidsgivere

Det første som må gjøres for å beskytte arbeidstakerne mot farlige stoffer, er å gjennomføre en risikovurdering. Deretter bør det iverksettes tiltak for fjerne eller redusere risikoene så langt dette lar seg gjøre. Og endelig bør situasjonen overvåkes regelmessig og effekten av iverksatte tiltak vurderes.

Medlemsstatene har utarbeidet en rekke modeller som skal gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å gjennomføre risikovurderinger. Les mer om håndtering av risiko ved farlige stoffer på OSHwiki-siden.

Arbeidsgiverne må også ta hensyn til eventuelle sårbare grupper, som unge, gravide eller ammende arbeidstakere, som i henhold til regelverket har krav på særlig beskyttelse.

Forebyggende tiltak

Det europeiske regelverket fastsetter et hierarki av tiltak som arbeidsgiverne må iverksette for å kontrollere risikoen forbundet med farlige stoffer som arbeidstakerne utsettes for. Øverst i kontrolltiltak-hierarkiet finner vi eliminering og erstatning.

 • Der det er mulig, bør bruken av farlige stoffer elimineres ved at man endrer prosessen eller produktet der det aktuelle stoffet blir brukt.
 • Hvis eliminering ikke er mulig, bør det farlige stoffet erstattes med et ufarlig eller mindre farlig stoff.
 • Når risikoene arbeidstakerne utsettes for ikke kan forebygges, bør det iverksettes kollektive kontrolltiltak med sikte på å fjerne eller redusere dem. Personlig verneutstyr utgjør den siste barrieren, og skal beskytte arbeidstakerne i tilfeller der det ikke er mulig å kontrollere eksponeringen tilstrekkelig på andre måter.  
 • For en rekke farlige stoffer er det fastsatt grenseverdier for eksponering som må overholdes
 • Håndtering av risiko ved farlige stoffer
 • PPT om farlige stoffer og risikovurdering (på 22 språk)
 • Les EU-OSHAs faktaark om eliminering og erstatning av farlige stoffer.

God kommunikasjon

For å ivareta arbeidstakernes sikkerhet bør de holdes informert om:

 • Funnene fra arbeidsgiverens risikovurdering
 • Farene de er eksponert for, og hvordan de kan bli berørt
 • Hva de må gjøre for å ivareta sin egen og andres sikkerhet
 • Hvordan de kan foreta sikkerhetssjekker og oppdage når noe er galt
 • Hvem de skal rapportere eventuelle problemer til
 • Resultatene fra en eventuell eksponerings- eller helseovervåking
 • Forebyggende tiltak som må iverksettes i forbindelse med vedlikeholdsarbeid
 • Førstehjelps- og nødprosedyrer

Les EU-OSHAs e-fact-artikkel om farlige stoffer og god kommunikasjon på arbeidsplassen.

Lovfestede krav

Arbeidsgivere i EU er lovpålagt å beskytte arbeidstakerne sine mot å bli skadet av farlige stoffer på arbeidsplassen. Arbeidsgiverne må gjennomføre risikovurderinger og iverksette tiltak basert på funnene som blir gjort. De plikter også å gi arbeidstakerne informasjon og opplæring om farlige stoffer og farlige biprodukter. Finn sammendrag av relevant EU-regelverk.

EU-regelverket på arbeidsmiljøområdet er innarbeidet i nasjonal lovgivning, men medlemsstatene i EU har anledning til å vedta ytterligere eller strengere bestemmelser for å beskytte arbeidstakerne. Det er derfor viktig at bedriftene gjør seg kjent med lovgivningen som gjelder i alle relevante land.

Les mer om: