Infoark: Rettslig ramme for farlige stoffer på arbeidsplassen
22/02/2018 Type: Infoark 4 sider

Infoark: Rettslig ramme for farlige stoffer på arbeidsplassen

Keywords:Kampanje 2018-2019, Farlige stoffer

Dette infoarket gir en oversikt over den rettslige rammen for farlige stoffer på arbeidsplassen i Den europeiske union, med fokus på tre europeiske direktiver: Arbeidsmiljødirektivet (rammedirektivet), direktivet om kjemiske agenser og direktivet om kreftframkallende og arvestoffskadelige stoffer.

Det skisseres sju trinn for risikoforebygging, og et utvalg av gratis, interaktive e-verktøy for enklere risikovurdering, som OiRA, listes opp.

STOP-prinsippet, hierarkiet av forebyggende tiltak som skal treffes etter fareidentifikasjon, beskrives også.

Nedlastinger
download

Ytterligere publikasjoner om dette emnet