Forskning på arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser

Image

EU-OSHA startet i 2017 opp et forskningsarbeid om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser som skal pågå i 4 år og avsluttes i 2020. Resultatene av dette arbeidet vil være sentrale for EU-OSHAs Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanje for 2020–2022, som har muskel- og skjelettlidelser som tema.

Formålet med aktiviteten er å fremme og støtte forebygging av muskel- og skjelettlidelser og håndtering av kroniske arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplassen. Dette oppnås ved å identifisere og skape bevissthet om god praksis og gi nasjonale myndigheter, arbeidsgivere og bransjeorganisasjoner veiledning i den forbindelse.

Målene for aktiviteten er:

 • å bruke eksisterende forskning og nye data til å forbedre forståelsen av de underliggende årsakene til muskel- og skjelettlidelser i ulike bransjer og yrker,
 • å identifisere vellykkede initiativer knyttet til forebygging og håndtering av muskel- og skjelettlidelser og promotere disse for et bredere publikum,
 • å stimulere til diskusjon om støttende forebyggende tiltak på nasjonalt plan blant politiske beslutningstakere og HMS-fagfolk,
 • å fremme langsiktig reintegrasjon av arbeidstakere med muskel- og skjelettlidelser gjennom å identifisere effektive ordninger og tiltak.

Forskningsarbeidet inkluderer litteraturgjennomganger, innsamling og analyse av data, case-studier og identifisering av beste praksis, praktiske verktøy og opplærings- og bevisstgjøringsmateriale.

Prosjektene og de øvrige aktivitetene omfatter en rekke elementer. 

 

Forskning, politikk og praksis med hensyn til forebygging av muskel- og skjelettlidelser

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser er fortsatt en kilde til stor bekymring, til tross for at det i flere tiår er blitt gjort mye for å forsøke å forebygge dem på alle nivåer. Dette prosjektet prøver å finne ut av årsakene til dette og anbefaler nye tilnærminger for å ta tak i problemet, særlig:

 • å forbedre forståelsen vår av nye risikoer for og faktorer som bidrar til arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser,
 • å identifisere utfordringene i den forbindelse,
 • å identifisere mangler ved strategiene som følges i dag, både på politisk nivå og på arbeidsplassen,
 • å undersøke effekten av og kvaliteten på tiltak og risikovurderinger på arbeidsplassen.

Se hovedrapporter og relaterte publikasjoner

Oversikt over fakta og tall om muskel- og skjelettlidelser

For å støtte politiske beslutningstakere i EU og nasjonalt trenger vi et nøyaktig bilde av forekomsten av og kostnadene og de demografiske aspektene ved muskel- og skjelettlidelser i Europa.

Prosjektet bidrar til dette ved å sammenstille og analysere data fra relevante og pålitelige offisielle kilder for på den måten å utvikle en bedre forståelse av de underliggende årsakene til muskel- og skjelettlidelser. Dette vil legge til rette for og oppmuntre til bruk av flere og mer målrettede politiske virkemidler på EU-nivå og nasjonalt nivå.

Prosjektet søker også å bidra til at nye og framvoksende risikoer på arbeidsplassen kan identifiseres på et tidligere stadium slik at effektive tiltak kan settes inn raskere.

Arbeid med kroniske muskel- og skjelettlidelser

HMS spiller en viktig rolle når det gjelder å gi arbeidstakere med smertefulle muskel- og skjelettlidelser støtten de trenger for å kunne holde seg i arbeid, og sikre at arbeidet ikke gjør tilstanden deres verre. Dette oppnås ved å identifisere og vurdere hensiktsmessige tilpasninger som kan gjøre det mulig for arbeidstakerne å fortsette i jobben.

Denne forskningen bygger på innsikt om tilbakevending til arbeid som er oppnådd gjennom prosjektet om helse og sikkerhet for eldre arbeidstakere. Det tar sikte på å øke kunnskapsnivået og bedre tilgangen til viktig informasjon for å støtte sysselsettingen av personer med smerter som skyldes muskel- og skjelettlidelser.

Praktiske løsninger identifiseres, inkludert enkle tiltak som kan gjøre det mulig for å fortsette i jobben, og en ressurs som oppmuntrer arbeidstakere til å rapportere symptomer på et tidlig stadium.

Se hovedrapporter og relaterte publikasjoner

Opplæringsressurser for arbeidsplassen

Det tilbys ressurser som kan brukes innen yrkesrettet utdanning og opplæring og i forbindelse med sikkerhetsbriefinger og HMS-diskusjoner på arbeidsplassen. Disse bygger på ressurser som allerede er utviklet for å hjelpe lærere med å gjennomføre klasseromsaktiviteter knyttet til muskel- og skjelettlidelser for elever i alderen 7–11 år ved bruk av Napo-filmer.

Filmen Napo i … Lett byrden! har muskel- og skjelettlidelser som hovedtema, mens Napo i … Tilbake til en sikker og god framtid inneholder scener som er relatert til muskel- og skjelettlidelser. Hver relevant scene i filmene har en pedagogisk aktivitet med læringsmål og en aktivitetsoversikt. Materialet er beregnet på diskusjoner eller gruppearbeid etter framvisning av Napo-filmen.

Et annet element i prosjektet er «situasjonskort» som beskriver realistiske situasjoner på arbeidsplassen som er relatert til muskel- og skjelettlidelser, og som også er svært godt egnet for gruppediskusjoner. Hvert kort gir akkurat nok informasjon til å forstå problemstillingen og situasjonens kontekst, slik at deltakerne kan utforske mulige løsninger sammen. 

Verktøykasse for forebygging av muskel- og skjelettlidelser

En sett med praktiske verktøy er satt sammen for å øke kunnskapen om muskel- og skjelettlidelser og bidra til forebyggende tiltak på arbeidsplassnivå.

Det viktigste resultatet av prosjektet er en offentlig tilgjengelig database med lenker til eksisterende ressurser knyttet til muskel- og skjelettlidelser i Europa:

 • publikasjoner
 • case-studier
 • veiledning
 • praktiske verktøy
 • audiovisuelt materiale

Se hovedrapporter og relaterte publikasjoner

Mangfold i arbeidsstyrken og muskel- og skjelettlidelser

Europas arbeidsstyrke blir stadig mer mangfoldig, som et resultat av

 • tilstrømmingen av migrantarbeidere og flyktninger,
 • et økende antall andregenerasjons innvandrere,
 • flere kvinner i arbeidsmarkedet,
 • flere eldre arbeidstakere, takket være initiativer for aktiv aldring,
 • økt synlighet for og deltakelse i arbeidslivet blant LGBTI-personer,
 • økt deltakelse i arbeidslivet blant personer med funksjonshemminger.

Disse gruppene opplever ofte dårligere arbeidsvilkår enn den gjennomsnittlige arbeidstakeren. De blir ofte segregert inn i spesifikke bransjer eller jobber som er forbundet med dårlige arbeidsvilkår, økt risiko for muskel- og skjelettlidelser og større helsepåvirkning.

Dette prosjektet dokumenterer sammenhengene som finnes mellom muskel- og skjelettlidelser og mangfold i arbeidsstyrken, og identifiserer gode praksiser på dette området, med særlig fokus på migrantarbeidere, kvinner og LGBTI-personer.

Se hovedrapporter og relaterte publikasjoner

Muskel- og skjeletthelse og framtidige arbeidstakere

EU-OSHA samarbeider tett med ENETOSH om å samle inn informasjon om forskning, god praksis og praktiske verktøy knyttet til muskel- og skjelettlidelser som retter seg mot unge mennesker. De viktigste resultatene er inkludert i databasen om muskel- og skjelettlidelser som er utviklet i forbindelse med prosjektet «Verktøykasse for forebygging av muskel- og skjelettlidelser», og i aktiviteter knyttet til Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen.

Tilgjengelige ressurser:

Langvarige statiske arbeidsstillinger og muskel- og skjelettlidelser

Det vies stadig mer oppmerksomhet til muskel- og skjelettlidelser som assosieres med å sitte eller stå over lengre tid.

Stillesitting på jobb er blitt mer utbredt (f.eks. innen kontorarbeid), men det finnes lite praktiske råd om forebygging tilgjengelig. Langvarig ståing er en risikofaktor for korsryggsmerter og beinplager.

Dette prosjektet skaper bevissthet og gir praktiske råd om risikoene ved langvarig sitting og ståing og hva som kan gjøres for å redusere disse.

OSHwiki-artikler:

Medvirkningsbasert ergonomi for å forebygge muskel- og skjelettlidelser

Medvirkningsbasert ergonomi handler om at arbeidstakere, arbeidsledere og andre relevante parter i fellesskap identifiserer og tar tak i farer på arbeidsplassen som kan føre til skader og helseproblemer. Deltakerne oppmuntres til å identifisere og fjerne risikoer på arbeidsplassen som kan forårsake eller forverre muskel- og skjelettlidelser.

Som eksempler kan nevnes ugunstige stillinger, repetitive arbeidsoppgaver og aktiviteter som krever bruk av fysisk kraft. Prosessen kan hjelpe arbeidsgivere å iverksette de mest effektive løsningene.

Det mangler imidlertid bevissthet om prosessen og kunnskap om hvordan den gjennomføres i praksis. Prosjektet omfatter informasjon og enkle ressurser som kan bidra til å dekke disse behovene, inkludert case-studier.

Psykososiale risikofaktorer og muskel- og skjelettlidelser

Det er dokumentert at psykososiale risikoer og muskel- og skjelettlidelser er så nært forbundet med hverandre at de helst bør takles sammen. Det er bred enighet om at mange faktorer, og særlig fysiske aspekter (ugunstige arbeidsstillinger, anstrengende bevegelser, repetitive oppgaver osv.), kan bidra til utviklingen av muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplassen.

Nyere forskning har fokusert på psykososiale aspekter ved arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser, for eksempel lav jobbtilfredshet, motstridende hensyn, manglende kontroll over arbeidet og manglende sosial støtte.

Dette prosjektet bidrar til å øke forståelsen av sammenhengene som finnes mellom psykososiale risikoer og muskel- og skjelettlidelser, ved å gi veiledning og eksempler på god praksis.

Fjernarbeid

Fjernarbeid har hjulpet bedrifter med å utvikle seg og overleve COVID-19-pandemien, men det har økt arbeidstakeres risiko for å utvikle muskel- og skjelettlidelser og psykiske helseproblemer. På dette området gjennomfører EU-OSHA en rekke forskningsaktiviteter som tar sikte på å undersøke denne måten å jobbe på og dens implikasjoner for HMS fra en arbeidstakers, arbeidsgivers og beslutningstakers perspektiv grundigere.

Se hovedrapporter, relaterte publikasjoner og praktiske verktøy

OSHwiki-artikler:

Sektorielle og tematiske ressurser

Muskel- og skjelettlidelser representerer en spesiell bekymring i flere økonomiske sektorer og for arbeidere som jobber i en rekke yrker. Det er utført en undersøkelse med det formål å analysere hvordan muskel- og skjelettlidelser påvirker sektorer og yrker. Funnene presenteres i tematiske artikler og andre ressurser.

Vis relaterte publikasjoner