You are here

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen for 2018–2019

Future Healthy Workplaces Campaigns
2018–19-kampanjen vil fokusere på farlige stoffer og har som mål å øke bevisstheten og fremme en kultur for risikoforebygging på arbeidsplassene over hele EU, særlig hos enkelte arbeidstakergrupper.

Målene med kampanjen er:

 • Å øke bevisstheten om betydningen av å forebygge risikoen ved farlige stoffer og bidra til å oppklare vanlige misforståelser.
 • Å fremme risikovurdering ved å gi informasjon om praktiske verktøyer og skape muligheter for deling av god praksis som særlig fokuserer på:
  • å fjerne eller erstatte farlige stoffer på arbeidsplassen
  • hierarkiet av forebyggende tiltak (f.eks. følge hierarkiet beskrevet i regelverket slik at det alltid er den mest effektive typen tiltak som velges).
 • Å øke bevisstheten om risikoene knyttet til eksponering for kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen ved å bidra til utveksling av god praksis; EU-OSHA har undertegnet avtalen som forplikter dem til EUs veikart for kreftfremkallende stoffer.
 • Å målrette arbeidet mot arbeidstakergrupper med spesielle behov og høyere risiko ved å tilby spesialtilpasset informasjon og eksempler på god praksis. Blant disse gruppene kan nevnes:
  • kvinner
  • migrantarbeidere
  • unge
  • arbeidstakere med økt risiko på grunn av bransjen de jobber i eller jobben i seg selv
  • midlertidige arbeidstakere og arbeidstakere i uformell sektor.
 • Å øke kunnskapen om regelverket som allerede er på plass for å beskytte arbeidstakerne, og sette søkelyset på politikkutforming.