Europaparlamentets pilotprosjekt om helse og sikkerhet for eldre arbeidstakere

Prosjektet “Sikrere og sunnere arbeidsplasser uansett alder – helse og sikkerhet på arbeidsplassen i lys av en aldrende arbeidsstyrke” ble igangsatt og finansiert av Europaparlamentet (se Den europeiske unions tidende av 29.02.2012, II/230 - II/231) og gjennomført av EU-OSHA på oppdrag fra Europakommisjonen.

Europaparlamentets mål var å undersøke hvordan helsen og sikkerheten på arbeidsplassen kan bedres i lys av utfordringene ved en aldrende arbeidsstyrke, og bidra til politikkutformingen på dette området. Prosjektet ble gjennomført av Arbeidsmiljøorganet og gir en samlet oversikt over problemstillinger knyttet til aldring, arbeid og HMS og en analyse av politikk og initiativer som gjelder den aldrende arbeidsstyrken i Europa. Prosjektet hentet også inspirasjon fra Eurofounds forskning om bærekraftig arbeid.

En interaktiv visuell presentasjon  av de viktigste resultatene av prosjektet er tilgjengelig, herunder data om demografi, sysselsetting, arbeidsvilkår og helse, samt eksempler på HMS og strategier som har vært gjennomført i Europa for å håndtere utfordringene ved en aldrende arbeidsstyrke. 

Rapporter utarbeidet i forbindelse med prosjektet:

GENERELL ANALYSE

Sikrere og sunnere arbeidsplasser uansett alder – Sluttrapport med samlet analyse – rapporten kombinerer funnene fra prosjektet og inneholder politikkindikatorer og anbefalinger med ulike målgrupper og målnivåer.

 

EN ALDRENDE ARBEIDSSTYRKE OG HMS-IMPLIKASJONER

En aldrende arbeidsstyrke: implikasjoner for helse og sikkerhet på arbeidsplassen – en gjennomgang av forskningsgrunnlaget. Basert på skrivebordsanalyser av eksisterende informasjon om temaene.

Kvinner og den aldrende arbeidsstyrken: implikasjoner for helse og sikkerhet på arbeidsplassen – en gjennomgang av forskningsgrunnlaget. Basert på skrivebordsanalyser

 

POLITIKK, STRATEGIER OG PROGRAMMER

Analyserapport om EUs og medlemsstatenes politikk, strategier og programmer knyttet til en aldrende befolkning og arbeidsstyrke – rapporten behandler HMS-utfordringene ved en aldrende arbeidsstyrke og politikkområdene som er relevante for HMS, som sysselsetting og sosiale spørsmål, folkehelse og utdanning.

 

REHABILITERING OG TILBAKEVENDING TIL ARBEID 

Rehabilitering og tilbakevending til arbeid: Analyserapport om politikk, strategier og programmer i EU og medlemsstatene.

En gjennomgang av forskningsgrunnlaget for rehabilitering og tilbakevending til arbeid – gjennomført som en skrivebordsanalyse for å gi et overblikk over kunnskap og anbefalinger på området

Dyptgående beskrivelse av 9 case-studier av programmer for rehabilitering/tilbakevending til arbeid – med synspunktene til eksperter, berørte parter og deltakerne i programmene.

 

PÅ NASJONALT PLAN

Sikrere og sunnere arbeidsplasser uansett alder – Landoversikt – informasjonen er basert på skrivebordsanalyser utført av nasjonale eksperter i hvert land, supplert av diskusjonsgrupper organisert med HMS-personell og eksperter i ti medlemstater

Språkversjoner av landoversiktene

 

GOD PRAKSIS OG RESSURSER

Sikrere og sunnere arbeidsplasser uansett alder: en analyse av god praksis og behov for støtte på arbeidsplassen – rapporten gir en oversikt over funnene fra case-studier og kvalitativ forskning.

24 case-studier av god praksis på arbeidsplassen – case-studiene viser erfaringene til personer berørt av tiltakene og småbedrifters synspunkter og behov.

Sikrere og sunnere arbeidsplasser uansett alder: Gjennomgang av arbeidsplassenes ressurser

 

Flerspråklig e-veiledning om HMS-styring i lys av en aldrende arbeidsstyrke

Stakeholder-konferanse

På en konferanse som ble avholdt for berørte parter 22. september 2015 i Brussel, ble hovedfunnene og konklusjonene fra prosjektet presentert for et publikum bestående av nasjonale og europeiske beslutningstakere.

Mer informasjon om konferansen

Dette prosjektet støtter Et sikkert og godt arbeidsliv-kampanjen 2016–2017 “Gode arbeidsplasser hele livet”  og inneholder bakgrunnsinformasjon om kampanjen.