Oppdage sykdom gjennom helseovervåking

Visse alvorlige eksponeringer på arbeidsplassen og helsevirkningen av dem kan identifiseres og overvåkes gjennom yrkesmessig helseovervåking og -kartlegging ved hjelp av:

  • medisinske helseundersøkelser som er skreddersydd for eksponeringene og forholdene på arbeidsplassen
  • biologiske tester (inkludert biomonitorering) for bestemte risikoindikatorer.

Helseovervåkingsprogrammer bør bare tas i bruk hvis de øker beskyttelsesgraden og risikoforebyggingen og oppfyller fire kriterier: behov, relevans, vitenskapelig gyldighet og effektivitet. Disse organiseres vanligvis av bedriftshelsetjenesten. ICOHs etiske retningslinjer fastsetter etiske kriterier for helseovervåking.

Enkelte europeiske direktiver og noe nasjonal lovgivning fastsetter innholdet i og metodikken for helseovervåking for gitte faktorer. Resultatene skal registreres, og arbeidstakerne bør informeres om resultatene. Men ettersom denne informasjonen er konfidensiell, informeres arbeidsgiveren bare om arbeidstakernes skikkethet for arbeidet og eventuelle tiltak som skal treffes på arbeidsplassen.

Kravene for å gjøre overvåkings- og helseovervåkingsdata tilgjengelig, samt spesifikke regler for oppbevaring av dataene, er også fastsatt i direktivene. For eksempel spesifiserer direktivet om kreftframkallende og arvestoffskadelige stoffer at dataene skal oppbevares i 40 år.