Sirkulær økonomi og dens innvirkning på HMS

circular-economy.jpg

© freepik/rawpixel.com

EU-OSHAs tredje del av framsynsprosjektet ser på endringer i arbeidslivet som en følge av EUs overgang til en sirkulær økonomi og dens mulige innvirkning på helse og sikkerhet. 

Prosjektet har som mål å gi beslutningstakere i EU, medlemsstatenes regjeringer, fagforeninger og arbeidsgivere den informasjonen de trenger om framtidige endringer og utviklinger knyttet til den sirkulære økonomien, hvordan de påvirker hva slags arbeid som må gjøres og hvordan det organiseres, og hvilke HMS-utfordringer disse endringene kan føre med seg.

Hva er en sirkulær økonomi?

Begrepet henspiller på den sirkulære flyten og effektiv (gjen)bruk av ressurser, materialer og produkter. Levetiden til produkter og materialer forlenges, og avfallsmengden reduseres. Produkter og industriprosesser utformes for å beholde ressursene i bruk, og uunngåelig avfall og rester blir enten resirkulert eller gjenvunnet.

Hvorfor er prosjektet nødvendig?  

Overgangen til en sirkulær økonomi er en viktig pådriver for EUs mål om karbonnøytralitet innen 2050 samtidig som det skapes bærekraftig vekst og arbeidsplasser. Dette har stor innvirkning på politikk og regulering og vil påvirke arbeidsplassene i framtiden. Det vil også ha konsekvenser for arbeidstakernes helse og sikkerhet. For eksempel:

  • innvirkningen det har på arbeidsplassene i risikoutsatte bransjer knyttet til vedlikehold og reparasjon, demontering og resirkulering, kan påvirke arbeidsforholdene negativt,
  • endringer i organisatoriske prosesser og/eller omlegging av oppgaver kan ha innvirkning på jobbinnhold og jobbtilfredshet.

Hva gjør EU-OSHA for å identifisere nye risikoer og foregripe endringer som har konsekvenser for HMS? 

Framtiden kan utvikle seg i ulike retninger, som kan formes av ulike aktørers handlinger og av beslutninger som blir tatt i dag. EU-OSHAs framsynsprosjekter baserer seg på mange forskjellige metoder, som litteraturgjennomganger, samråd med eksperter og scenariobygging. EU-OSHA organiserer seminarer for å samle kunnskap, bidra til å gjøre resultatene kjent, og stimulere til debatt.

Første fase av denne studien består av en omfattende litteraturgjennomgang og ekspertintervjuer for å utvikle fire makroscenarier som ser på Europa i 2040 i lys av den sirkulære økonomien og dens innvirkning på HMS.

Andre fase har som mål å formidle og skreddersy scenariene gjennom dialog og seminarer med interessenter, som skal resultere i skreddersydde mikroscenarier. Scenariene brukes til å oppmuntre til dialog og refleksjon i ulike interessentgrupper om mulige framtider, og har som mål å gi dagens beslutningstakere informasjon slik at de kan gjøre morgendagens arbeid sikrere og bedre.

I fase 3 prioriterer vi å dele funn med beslutningstakere. Det innebærer å arrangere en workshop i samarbeid med Det felles forskningssenter (JRC) og kartlegge synergier på politikkområdene sirkulær økonomi og arbeidsmiljø. EU-OSHA er opptatt av å formidle resultatene av framsynsprosjektet til relevante parter.