Arbeidsrelatert kreft

Et av de største helseproblemene som arbeidsplasser over hele Europa, for ikke å si hele verden, står overfor, er arbeidsrelatert kreft. Dette utgjør anslagsvis 53 % av alle arbeidsrelaterte dødsfall i EU og andre industriland. Ifølge Veikart for kreftfremkallende stoffer oppstår det 120 000 arbeidsrelaterte krefttilfeller hvert år som følge av eksponering for kreftframkallende stoffer på arbeidsplasser i EU, noe som fører til omtrent 80 000 dødsfall i året.

Stråling, stress og andre faktorer som knyttet til organiseringen av arbeidet og arbeidsforhold, assosieres imidlertid alle med arbeidsrelatert kreft. Videre dukker det etter hvert opp beviser for at yrkesmessig eksponering for hormonforstyrrende stoffer (f.eks. enkelte plantevernmidler) eller nanomaterialer vil kunne forårsake kreft.

Denne alarmerende statistikken har framtvunget handling. I et nytt HMS-initiativ har Europakommisjonen forpliktet seg til å beskytte arbeidstakerne mot arbeidsrelatert kreft. Dette vil man få til delvis ved å revidere direktivet om kreftframkallende og arvestoffskadelige stoffer og fastsette eksponeringsgrenser for vanlige kreftframkallende kjemikalier på europeiske arbeidsplasser.