Arbeidsrelatert kreft

Et av de største helseproblemene som arbeidsplasser over hele Europa, for ikke å si hele verden, står overfor, er arbeidsrelatert kreft. Dette utgjør anslagsvis 53% av alle arbeidsrelaterte dødsfall i EU og andre industriland. Ifølge Veikart for kreftfremkallende stoffer fra 2016 oppstår det 120 000 arbeidsrelaterte krefttilfeller hvert år som følge av eksponering for kreftfremkallende stoffer på arbeidsplasser i EU, noe som fører til omtrent 80 000 dødsfall i året.

Stråling, stress og andre faktorer som knyttet til organiseringen av arbeidet og arbeidsforhold, assosieres imidlertid alle med arbeidsrelatert kreft. Videre dukker det etter hvert opp beviser for at yrkesmessig eksponering for hormonforstyrrende stoffer (f.eks. enkelte plantevernmidler) eller nanomaterialer vil kunne forårsake kreft.

Denne alarmerende statistikken har framtvunget handling. I 2017 forpliktet EU-kommisjonen seg til å beskytte arbeidere mot arbeidsrelatert kreft gjennom et initiativ om helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Dette har blitt oppnådd delvis ved å revidere direktivet om kreftframkallende og arvestoffskadelige stoffer og fastsette eksponeringsgrenser for vanlige kreftframkallende kjemikalier på europeiske arbeidsplasser.

Ta en titt på prosjektet vårt: Undersøkelse om arbeidstakeres eksponering for risikofaktorer for kreft på arbeidsplassen