Arbeidsrelatert kreft

Det er vedtatt et bredt spekter av fellesskapstiltak på HMS-området, med hjemmel i artikkel 153 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte. EU-direktiver er juridisk bindende og må innarbeides i medlemsstatenes nasjonale lovgivning.

Stråling, stress og andre faktorer som knyttet til organiseringen av arbeidet og arbeidsforhold, assosieres imidlertid alle med arbeidsrelatert kreft. Videre dukker det etter hvert opp beviser for at yrkesmessig eksponering for hormonforstyrrende stoffer (f.eks. enkelte plantevernmidler) eller nanomaterialer vil kunne forårsake kreft.

Denne alarmerende statistikken har framtvunget handling. I 2017 forpliktet EU-kommisjonen seg til å beskytte arbeidere mot arbeidsrelatert kreft gjennom et initiativ om helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Dette har blitt oppnådd delvis ved å revidere direktivet om kreftframkallende og arvestoffskadelige stoffer og fastsette eksponeringsgrenser for vanlige kreftframkallende kjemikalier på europeiske arbeidsplasser.

Ta en titt på prosjektet vårt: Undersøkelse om arbeidstakeres eksponering for risikofaktorer for kreft på arbeidsplassen