Veikart for kreftframkallende stoffer

Tiltak mot arbeidsrelatert kreft

Kreft anslås å være den vanligste årsaken til arbeidsrelaterte dødsfall i EU. Det er åpenbart at mer kan gjøres for å redusere antallet tilfeller av arbeidsrelatert kreft. Dette er grunnen til at seks europeiske organisasjoner den 25. mai 2016 undertegnet en avtale der de forpliktet seg til å innføre en frivillig handlingsplan for å øke bevisstheten om risikoene ved eksponering for kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen og for å utveksle god praksis.

Partene er:

Partene som har undertegnet avtalen, har utarbeidet et veikart for handlingsplanen Medlemsstatene, partene i arbeidslivet, forskningsorganisasjoner og andre organisasjoner både i og utenfor Europa oppmuntres til å delta.

Styrke det forebyggende arbeidet i bedriftene

Noen av aktivitetene som skal utvikles og gjennomføres i løpet av handlingsplanen, er:

  • Gi arbeidsgiverne informasjon om grenseverdier og øke bevisstheten hos både arbeidsgivere og arbeidstakere om risikoene ved eksponering for kreftframkallende stoffer, særlig i små og mellomstore bedrifter.
  • Gi arbeidsgiverne informasjon om metoder for risikovurdering og mulige risikohåndteringstiltak.
  • Påvirke arbeidstakernes atferd og kulturen ”på gulvet”.
  • Samle inn, beskrive og gjøre tilgjengelig en rekke spesifikke, kostnadseffektive gode praksiser som egner seg for små og mellomstore bedrifter, i forbindelse med bestemte kreftframkallende stoffer.
  • Medlemsstatene og organisasjoner vil bli oppmuntret til å påta seg en mentor- eller partnerskapsrolle ved å gå i spissen for en bestemt del av handlingsplanen, for eksempel i forbindelse med en bestemt gruppe kreftframkallende stoffer eller en bestemt bransje.

Mindre virksomheter med begrenset erfaring med god praksis vil særlig kunne ha nytte av handlingsplanen. Håpet er også at økt bevissthet vil føre til nytenkning i produksjonsprosesser slik at kreftframkallende stoffer kan erstattes med tryggere alternativer.

Delta i utviklingen av veikartet

De seks organisasjonene oppmuntrer alle til å treffe tiltak, gjennomføre god praksis og øke bevisstheten for å forebygge eksponering for kreftframkallende stoffer.

Begrepet god praksis skal tolkes i vid forstand: alle initiativer som bidrar til å beskytte arbeidstakere og arbeidsgivere mot kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen. Blant eksemplene er tekniske tiltak, bevisstgjøringsaktiviteter, risikovurderingsverktøyer, bransjespesifikke metoder, tiltak for å fremme en kultur for risikoforebygging, samarbeid mellom bedrifter, samarbeid mellom medlemsstater, forskningsinstitutter eller på tvers av økonomiske sektorer osv.

Organisasjoner oppmuntres til å kunngjøre sine (planlagte) initiativer og/eller ønske om å samarbeide med andre som del av veikartet.

Gå inn på http://www.roadmaponcarcinogens.eu for å sende inn initiativet ditt.

Veien videre

EU-OSHA bidrar til å gjøre handlingsplanen kjent og vil støtte partnerne ved å organisere et årlig arrangement for å øke bevisstheten og vurdere framgangen. EU-OSHAs Et sikkert og godt arbeidsliv-kampanje for 2018–19 skal for øvrig handle om farlige stoffer, så den passer godt sammen med veikartet og målene i veikartet.

Handlingsplanen legger opp til et program som involverer flere EU-formannskap, for oppstarten faller sammen med at Nederland overtar formannskapet i 2016.

Ytterligere opplysninger

Les avtalen for å se nøyaktig hva partnerne har forpliktet seg til.

Slå opp i veikartet for nærmere opplysninger om planlagte fellestiltak for å redusere yrkesrelatert kreft.

OSHwiki har relevante artikler om:

EU-OSHAs årlige veikartseminar — A+A 18. oktober 2017 — sammendrag av nettseminar
Les pressemeldingen fra Det europeiske arbeidsmiljøorganets kontaktpunkt i Nederland (på nederlandsk)
Sammendrag av Amsterdam-konferansen om arbeidsrelatert kreft, 23.–25. mai 2016