Bedre overholdelse av arbeidsmiljøforskrifter

© EU-OSHA/Jim Holmes

Etter hvert som strukturen, organiseringen og kontrollen av arbeidet fortsetter å endre seg, blir det viktigere enn noensinne å sikre at virksomheter oppfyller sine forpliktelser i henhold til arbeidsmiljøforskrifter (HMS-forskrifter). EU-OSHAs arbeid innen bedre overholdelse av arbeidsmiljøforskrifter (2021-2024) ser på hvilke faktorer som påvirker overholdelse av arbeidsmiljøstandarder, med mål om å fremme organisatoriske rammer som støtter bedriftenes arbeid for å sikre arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet.

Bedre overholdelse av arbeidsmiljøforskrifter i bedriftene

Det kan være utfordrende å oppfylle arbeidsmiljøforskriftene, særlig for mikro- og små bedrifter. Tidligere EU-OSHA-forskning viser imidlertid at visse eksterne faktorer har en sterk innflytelse på overholdelse av arbeidsmiljøforskriftene:

  • Rettslig håndhevelse av forskrifter
  • Påvirkning fra forsyningskjeden
  • Eksterne HMS-tjenester
  • Sosiale eller sektorielle normer
  • Økonomisk støtte

Denne aktiviteten tar sikte på å følge opp disse observasjonene ved å gjennomgå de forskjellige typene støtte som er tilgjengelige og utforske innovative strategier for å støtte bedre etterlevelse. Selv om det fokuseres på mikro- og små bedrifter, må det også tas hensyn til den viktige rollen som større bedrifter spiller ved å skape en kultur som fremmer samsvar.

Forskningsprogrammets faser

Etter en innledende overordnet gjennomgang av overholdelse av arbeidsmiljøforskrifter, ble to store forskningsområder identifisert for videre inngående studier:

  • Det første området er knyttet til markedsbaserte tilnærminger for å fremme overholdelse av arbeidsmiljøforskrifter, og ser på policyer og strategier som påvirker forholdet til forsyningskjeden for bedre overholdelse av arbeidsmiljøforskrifter, med særlig fokus på mat- og landbrukssektoren og bygg- og anleggssektoren.
  • Det andre forskningsområdet fokuserer på statlig påvirkning, det vil si regulatoriske tiltak og håndhevelsestiltak for å sikre samsvar med arbeidsmiljøforskrifter, for å identifisere nyskapende praksis som er implementert av tilsyns- og forebyggingsorganer for å bedre overholdelse av arbeidsmiljøforskrifter.

Virkningen av covid-19 på overholdelse av arbeidsmiljøforskrifter

Den overordnede gjennomgangen identifiserte også et behov om å undersøke hvordan covid-19-epidemiens utfordringer har påvirket overholdelsen av arbeidsmiljøforskrifter. Dette er særlig fremtredende i mat- og landbrukssektoren og bygg- og anleggssektoren, ettersom arbeidstakere i disse sektorene er blant dem som er mest berørt av pandemien og forstyrrelser i forsyningskjeden. Forskningen tar sikte på å informere utviklingen av policyer som forbedrer arbeidsforholdene ved å hjelpe bedrifter til å overholde arbeidsmiljøforskriftene.