Samarbeid med andre byråer

EU-byråer

EU-OSHA har aktive samarbeid med følgende EU-byråer:

Den europeiske stiftelse for bedring av leve- og arbeidsvilkårene (Eurofound)         
Det europeiske senter for utvikling av yrkesopplæring (CEDEFOP)         
Den europeiske opplæringsstiftelse (ETF)         
Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA)         
European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA)        
Den europeiske unions byrå for grunnleggende rettigheter (FRA)         
Europeisk institutt for likestilling (EIGE)

Hvordan EU-organene arbeider for deg

Ved å se denne videoen får du et innblikk i hvordan EU-organene bidrar til samfunnet i Europa.

 

Felleserklæring fra lederne av EU-byråer og fellesforetak: Nulltoleranse overfor seksuell trakassering

EU-OSHA forplikter seg til nulltoleranse overfor seksuell trakassering, kjønnsbasert vold og alle former for trakassering på arbeidsplassen.

Den 8. mars 2018 skrev EU-OSHA under på denne felleserklæringen for EUs byråer som støtter opp om helse, sikkerhet og velferd for alle arbeidstakere, med utgangspunkt i prinsippet om likestilling mellom kvinner og menn og likebehandling på arbeidsplassen.

Felleserklæring fra lederne av EU-byråer og fellesforetak: Nulltoleranse overfor seksuell trakassering

Programerklæring mellom Den europeiske stiftelse for bedring av leve- og arbeidsvilkårene (EUROFOUND) og Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)

Denne programerklæringen mellom EU-OSHA og Eurofound fastsetter de områdene der de to byråene har et tett samarbeid. Disse områdene er valgt ut for å gi begge byråene så store fordeler som mulig og for å unngå overlapping av virksomhet på områder av felles interesse.  
Den nåværende programerklæringen fikk virkning i februar 2007

Programerklæring mellom EUROFOUND og EU-OSHA 

Rammebestemmelser om samarbeid mellom Det europeiske arbeidsmiljøbyrået (EU-OSHA) og Det europeiske instituttet for likestilling mellom kjønnene (EIGE)

Rammebestemmelsene om samarbeid mellom EU-OSHA og EIGE har som mål å sikre et effektivt samarbeid mellom de to byråene og unngå overlapping av virksomhet.

Rammebestemmelser om samarbeid mellom EU-OSHA og EIGE 

Programerklæring mellom Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA) og Det europeiske arbeidsmiljøbyrået (EU-OSHA)

Formålet med denne programerklæringen er å styrke samarbeidet mellom ECHA og EU-OSHA for å utvikle synergier og dele kunnskap om saker av felles interesse gjennom økt samarbeid og særlig gjennom aktiv informasjonsutveksling.  
Programerklæringen fikk virkning 5. mai 2010.

Programerklæring mellom ECHA og EU-OSHA 

Rammebestemmelser om samarbeid mellom Det europeiske senter for yrkesrettet opplæring (CEDEFOP) og Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) 

Intensjonserklæring om samarbeid mellom DG GROW, EU-OSHA og EISMEA

Partnerprosjekt for kommunikasjon

Små og mellomstore bedrifter (SMB) er ryggraden i Europas økonomi. De utgjør 99 prosent av alle bedrifter i EU. De sysselsetter rundt 100 millioner mennesker, står for mer enn halvparten av Europas BNP og spiller en nøkkelrolle i verdiskapningen i alle deler av økonomien. SMB-er skaper innovative løsninger på utfordringer som klimaendringer, ressurseffektivitet og sosial utjevning, og bidrar til å spre denne innovasjonen til alle Europas regioner. De er derfor sentrale i EUs dobbelte omstilling til en bærekraftig og digital økonomi. De er avgjørende for Europas konkurranseevne og velstand, de industrielle økosystemene, den økonomiske og teknologiske suvereniteten og motstandskraften mot eksterne sjokk.

I 2015 ble det inngått en ny samarbeidserklæring mellom Directorate-General for Enterprise and Industry (nå Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW)), Executive Agency for SMEs (nå European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA)) og EU-OSHA, noe som muliggjorde et offisielt partnerskap med Enterprise Europe Network (EEN).

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

Enterprise Europe Network (EEN) hjelper bedrifter med å innovere og vokse internasjonalt. Det er verdens største støttenettverk for små og mellomstore bedrifter (SMB) med internasjonale ambisjoner.

Nettverket er aktivt over hele verden. Det samler eksperter fra medlemsorganisasjoner som er kjent for sitt fremragende arbeid innen bedriftsstøtte.

Prosjektet for kommunikasjonspartnerskap (Communication Partnership Project – CPP) har som mål å øke bevisstheten om viktigheten av HMS i små og mellomstore bedrifter og gi dem enkel tilgang til praktisk informasjon og nyttige kontakter på nasjonalt og regionalt nivå, inkludert nasjonale partnerskapsmøter, pakker for økning av bevissthet og andre aktiviteter, slik som EENs HMS-priser.

EEN-medlemmene er noen av de viktigste partnerne som hjelper EU-OSHA med å nå sine mål sammen med Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW), European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA), samt EU-OSHAs nasjonale kontaktpunkter.