EU-institusjoner

EU-OSHA er et av EUs desentrale byråer og er et selvstendig EU-organ. Det opprettholder nære forbindelser, både formelle og uformelle, med EU-institusjoner og mange EU-organer og -byråer. Forbindelseskontoret i Brussel spiller en viktig rolle i opprettholdelsen av disse forbindelsene.

EU-OSHA leverer informasjon til EU-institusjoner samt medlemsstater, partene i arbeidslivet og aktører innen arbeidsmiljø og helse (HMS). Institusjonene er blant primærbrukerne av dets produkter og tjenester.  Formelle forbindelser inkluderer følgende:

  1. EU-OSHA spiller en viktig rolle i implementeringen av EUs politikk på HMS-området, særlig EUs strategiske rammeverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen.
  2. EU-OSHAs styre består av representanter fra Europakommisjonen og én observatør utnevnt av Europaparlamentet.
  3. Bidraget til EU-OSHAs budsjett fastslås gjennom EUs generelle budsjettprosedyre.
  4. Ulike mekanismer for ansvarlighet sikrer full rapportering av dets aktiviteter til institusjonene.

Uformelle forbindelser eksisterer også:

  1. EU-OSHA inviterer representanter fra institusjonene til å delta i forskjellige prosjekter og nettverk. Tjenestemenn i Europakommisjonen har jevnlig verv i rådgivende komiteer eller styringskomiteer for EU-OSHA-prosjekter. Foredragsholdere eller deltakere fra Kommisjonen, Europaparlamentet eller EU-organer inviteres til EU-OSHAs konferanser.
  2. EU-OSHA samarbeider med institusjoner om prosjekter og arrangementer og samarbeider med Rådet om formannskapets programmer i form av ekspertise, foredragsholdere, ordstyrere eller annen støtte i forbindelse med formannskapets arrangementer. Det arrangeres også felles arrangementer med Europaparlamentet.
  3. EU-OSHA er involvert i EU-institusjonenes komiteer og nettverk, blant annet Den rådgivende komité for sikkerhet og helse på arbeidsplassen,(ACSH) og Senior Labour Inspectors’ Committee (SLIC).
  4. EU-OSHA informerer og samarbeider regelmessig med den formelle sosiale dialogen i Europa og dens sektorielle sosiale dialogutvalg.

Europakommisjonen

Europaparlamentet

  • Komiteen for sysselsetting og sosialpolitikk (EMPL): EU-OSHA rapporterer til Komiteen for sysselsetting og sosialpolitikk med jevne mellomrom.  Komiteen gis regelmessige orienteringer om EU-OSHAs arbeidsprogram og aktiviteter, samt pågående samarbeid med sentrale medlemmer av Europaparlamentet. 

Rådet for Den europeiske union

  • Rådet for Den europeiske union.  EU-OSHA samarbeider systematisk med aktivitetene til Rådet for Den europeiske union, spesielt via det nasjonale nettverket av kontaktpunkter og via medlemmene i det trepartssammensatte styret.  Byrået gir også bistand til landene som har det roterende formannskapet for Rådet, via dets nasjonale nettverk og i samarbeid med de faste representasjonene for EU i Brussel.