Ledende personell

Administrerende direktør

Dr Christa SEDLATSCHEK

sedlatschek(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tlf. 0034 944 358 302 (assistent)

Foto av dr Christa Sedlatschek

Christa ble utnevnt til administrerende direktør for EU-OSHA i 2011 og er nå i sin andre periode. Hun er EO-OSHAS juridiske representant og ansvarlig for ledelse og daglig drift, inklusive økonomi, administrasjon og personalsaker, etter fullmakt fra styret. Administrerende direktør utnevnes for en periode på fem år, som kan fornyes én gang. Administrerende direktør står ansvarlig overfor styret.

Christa Sedlatschek er utdannet lege ved Universitetet i Wien og er spesialist i arbeidsmedisin. Etter fullførte studier begynte hun å arbeide i det østerrikske arbeidstilsynet før hun flyttet over til arbeids- og sosialministeriet i 1993, der hun tok over stillingen som assisterende direktør i arbeidsmedisinsk avdeling.

I 1998 ble hun ansatt i EU-OSHA, der hun fokuserte på utvikling og spredning av informasjon om god praksis og ble leder for den tidligere Arbeidsmiljøenheten. I løpet av denne perioden opparbeidet hun seg inngående kunnskap om EU og eksisterende HMS-systemer i medlemsstatene.

I 2003 begynte hun å arbeide for det tyske føderale instituttet for sikkerhet og helse på arbeidsplassen (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – BAuA), hvor hun i 2004 fikk rollen som direktør for det nasjonale initiativet for ny kvalitet i arbeidslivet (INQA). Initiativet ble lansert av det tyske arbeids- og sosialministeriet etter Lisboa-toppmøtet i 2000, der det ble satt som mål å skape flere og bedre arbeidsplasser i Europa.

Interesseerklæringer – CV

Leder for Kommunikasjons- og markedsføringsenheten

Andrew SMITH

smith(at)osha(dot)europa.eu

Tlf. 0034 944 358 342 (assistent)

Andrew begynte i EU-OSHA i 2000. Som leder for Kommunikasjons- og markedsføringsenheten er han ansvarlig for utvikling og gjennomføring av felleseuropeiske kommunikasjonsstrategier, inklusive bevisstgjøringskampanjer som gjennomføres i samarbeid med flere parter, og e-kommunikasjon.

Andrew er utdannet samfunnsviter fra Universitetet i Bristol og har over 25 års erfaring innen kommunikasjon. Før han begynte i EU-OSHA, var han informasjons- og kommunikasjonsleder ved European Science Foundation, og før det, fra 1989 til 1995, var han kommunikasjonsansvarlig i det britiske forskningsrådet (Economic and Social Research Council).

Interesseerklæringer – CV

Leder for Enhet for forebygging og forskning

William COCKBURN

cockburn(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tlf. 0034 944 358 372 (assistent)

William har siden 2012 ledet Enhet for forskning og forebygging i EU-OSHA. Enheten huser Det europeiske risikoobservatoriet (ERO) og har ansvar for å utvikle alt HMS-innhold.

William begynte i EU-OSHA i 1998, men fokuserte da på forskningskoordinering og framvoksende risikoer og hadde ansvaret for den første europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER).

William har en bachelorgrad i rettsvitenskap og en mastergrad i ergonomi fra Universitetet i Loughborough. Før han begynte i EU-OSHA, forsket han på bedrifters sikkerhetskultur og i privat sektor som ergonomikonsulent og forskningsleder for HMS-prosjekter.

Interesseerklæringer – CV

Leder for Ressurs- og servicesenteret

 Andrea Baldan

baldan(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tlf. 0034 944 358 322 (assistent)

Andrea Baldan tiltrådte stillingen som leder for EU-OSHAs ressurs- og servicesenter i 2018 med det overordnede ansvaret for de grunnleggende støttetjenestene i hele arbeidsmiljøbyrået, som personal, finans, innkjøp, budsjett, regnskap og dokumentstyring.

Før Andrea begynte i arbeidsmiljøorganet, arbeidet han i ti år i London (Storbritannia) i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling. Der hadde han ansvaret for overvåkingen av systemer og operasjoner for innkjøp og teknisk samarbeid, ledet tverrfunksjonelle effektiviseringstiltak og utformet og gjennomførte diverse prosjekter knyttet til foretaksstyring. Han startet karrieren i internasjonalt utviklingsarbeid, i Europakommisjonen, der han jobbet med tekniske bistandsprosjekter i utviklingsland og hadde et lengre opphold i Sør-Afrika som ekspert med ansvar for økonomiske utviklingsprosjekter.

Andrea er sertifisert i endringsledelse og har PRINCE2 Foundation, en MBA fra University of Wales (Storbritannia) og en grad i bedriftsøkonomi og administrasjon fra LIUC University (Italia).

Oppgitte interessekonflikter – CV