Estland

Det viktigste dokumentet som ligger i bunnen for HMS-politikken i Estland, er arbeidsmiljøloven vedtatt av det estiske parlamentet (Riigikogu). På grunnlag av denne har regjeringen og sosialdepartementet utarbeidet og vedtatt en rekke relevante forskrifter. Arbeidsmiljøloven trådte i kraft 26. juli 1999. I Estlands HMS-system utgjør sosialdepartementet den utøvende myndighet som regulerer hele området, mens to av departementets strukturelle enheter (avdelingen for utvikling av arbeidslivet og avdelingen for helse og omsorg) er direkte involvert i utviklingen av HMS-relatert politikk. Estlands knutepunkt for EU-OSHA ligger hos sosialdepartementet (avdelingen for utvikling av arbeidslivet). Knutepunktets nettverk omfatter per i dag 16 statlige og ikke-statlige institusjoner.

Det nasjonale knutepunktet fungerer som arbeidsmiljøorganets representant i Estland, som et mellomledd mellom arbeidsmiljøorganet og medlemsstaten i forbindelse med relevante aktiviteter, og som et samordningsorgan for aktiviteter som gjennomføres på medlemsstatsnivå. Kontaktpunktets nettsted har til formål å gi inngående informasjon, både nasjonalt og på EU-nivå, om HMS, og særlig om gode praksiser og europeiske kampanjer. Det nasjonale knutepunktet kan kontaktes på følgende e-postadresser: tiit.kaadu@sm.ee og ester.runkla@sm.ee

Arbeidsmiljørådet er et organ som er underlagt sosialdepartementet. Det er et trepartsorgan med 15 medlemmer, og hovedoppgaven er å komme med forslag og avgi uttalelser vedrørende utviklingen og gjennomføringen av arbeidsmiljøpolitikken. Etter at HMS-senteret ble avviklet i 2004, har senterets utøvende funksjon på HMS-området blitt ivaretatt av helsekomiteen (underlagt arbeidsmiljøavdelingen). Ansvaret for den statlige kontrollen med overholdelsen av HMS-krav ligger hos arbeidstilsynet, som er inndelt i regionale avdelinger med hver sitt geografiske virkeområde (nord, sør, vest og øst).

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
Mäealuse 2/3
12618 Tallinn
Estland
Contact person:
Kristel PLANGI
E-postadresse: kristel [dot] plangi [at] ti [dot] ee