Montenegro

Ansvaret for å føre tilsyn med gjennomføringen av loven om sikkerhet på arbeidsplassen (Republikken Montenegros offisielle lysningsblad nr. 79/04) og av forskrifter vedtatt i tilknytning til denne eller andre tiltak for fremme av sikkerhet på arbeidsplassen, ligger hos Montenegros arbeids- og velferdsdepartement, gjennom Arbeidstilsynet, med mindre loven fastsetter at tilsynet med gjennomføringen av regelverket knyttet til spesifikke aktiviteter skal føres av andre myndigheter. Avdelingen for arbeidstilsynsaktiviteter er en del av Arbeidstilsynet. Avdelingen ledes av Arbeidstilsynets direktør. Avdelingens tjenestemenn er inspektører som kontrollerer arbeidsforhold og fører tilsyn med HMS-aktiviteter. I tillegg til ansvarsområdene og fullmaktene som er fastsatt i lovgivningen, har Arbeidstilsynets inspektører i forbindelse med utføringen av tilsynsoppgaver ansvar for og fullmakt til å :


  • vurdere generelle dokumenter, tariffavtaler, ansettelseskontrakter, vedtak, sertifikater og andre enkeltdokumenter, opplysninger eller annen dokumentasjon knyttet til sikkerhet på arbeidsplassen,
  • granske alvorlige arbeidsrelaterte personskader, ulykker og dødsfall. Som et supplement til avdelingens aktiviteter er det gjennom loven om Arbeidslivsrådet (Montenegros offisielle lysningsblad nr. 16/07) også opprettet et Arbeidslivsråd, som er basert på en trepartsmodell og har overtatt rollen til det forhenværende Økonomiske og sosiale råd, som foruten de tre arbeidslivspartene også inkluderte frivillige organisasjoner. Avdelingen arbeider med spørsmål relatert til sikkerhet på arbeidsplassen, mens Arbeidslivsrådet nylig har fått ansvar for spørsmål knyttet til yrkesmedisin. I slutten av 2009 ble det vedtatt en strategi for forbedring av helsen og sikkerheten på arbeidsplassen for perioden 2010–2014, samt en handlingsplan for gjennomføring av strategien. Partene i arbeidslivet består, i tillegg til Montenegros regjering, av representanter for Montenegros fagforeninger og representanter for Montenegros arbeidsgiverorganisasjoner. En viktig rolle i HMS-systemet er delegert til Pensjons- og uførhetsforsikringsfondet og Helseforsikringsfondet, hvor alle arbeidstakere må være forsikret. Disse har ansvar for å levere informasjon til arbeids- og velferdsdepartementet om yrkesskader, yrkessykdommer, arbeidsrelatert sykdom og uførhet, etter anmodning og på månedlig basis, for hvert kalenderår og minst frem til 31. januar i påfølgende år. HMS-systemet i Montenegro omfatter også godkjente leverandører av HMS-tjenester. Dette er juridiske eller fysiske personer som oppfyller krav til menneskelige ressurser og organisatoriske, tekniske eller andre vilkår som er fastsatt av arbeids- og velferdsdepartementet med henblikk på utførelse av følgende oppgaver:
  1. vurdering av teknisk dokumentasjon for å fastslå egnetheten av risikoforebyggende tiltak, tekniske forskrifter og standarder, for å sikre samsvar med arbeidervernregelverket i lokaler der det kreves utførlig teknisk dokumentasjon for arbeidsprosessene som skal utføres,
  2. kvalifisering av arbeidstakere og kontroll av kvalifikasjoner relatert til sikkert arbeid,
  3. oppgaver i henhold til artikkel 36 i loven om sikkerhet på arbeidsplassen,
  4. forberedelse av risikovurderingsaktiviteter og utarbeidelse av forslag til eliminering av risikoer,
  5. periodisk undersøkelse og testing av utstyr, personlig verneutstyr og sikkerhetsutstyr,
  6. periodisk undersøkelse og testing av elektriske og andre installasjoner, og
  7. undersøkelse av arbeidsforhold (f.eks. fysiske, kjemiske og biologiske farer, belysning og mikroklimatiske forhold).

De autoriserte helseinstitusjonene, Montenegros organisasjon for sikkerhet på arbeidsplassen samt frivillige organisasjoner og forsikringsselskaper bør også nevnes.


Kontaktopplysninger for knutepunktene

Focal points' contact details