Slovenia

I Slovenia hører HMS inn under ansvarsområdet til arbeids-, familie- og sosialdepartementet og helsedepartementet. Disse to departementene overvåker og vurderer situasjonen på området og utarbeider på dette grunnlag forskrifter og løsninger med sikte på å standardisere HMS-regelverket. Det slovenske arbeidstilsynet har ansvaret for å kontrollere etterlevelsen av regelverket på HMS-området.

Et nasjonalt nettverk underlagt arbeids-, familie- og sosialdepartementet fungerer som nasjonalt knutepunkt for EU-OSHA. Dette nettverket omfatter representanter fra myndighetene, fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner, eksperter og forskere innen arbeidsmiljø og yrkesmedisin. Det nasjonale nettverket er særlig involvert i arbeidet med å styrke sikkerhetskulturen og spre informasjon om spørsmål knyttet til ivaretakelse av helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Nærmere informasjon om aktivitetene til det nasjonale knutepunktet og det nasjonale nettverket finner du på: http://www.osha.mddsz.gov.si/.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Štukljeva 44
1000 Ljubljana
Slovenia
Contact person:
Vladka KOMEL
Tel: +386 136 9774 0
E-postadresse: vladka [dot] komel [at] gov [dot] si