Noreg

Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon for alle arbeidstakere.

Det er virksomhetene selv som er ansvarlig for å forebygge ulykker og helseskade som følge av arbeid. Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidsmiljøet og sikkerheten er forsvarlig og tilfredsstillende. Myndighetene skal bidra til dette ved å påvirke at virksomhetene driver et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid).

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet og forskningsorganisasjonen Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er underlagt Arbeidsdepartementet. Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeidsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Arbeidstilsynet har Focal Point funksjonen for kontakt med European Agency for Safety and Health at Work.

 

 

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Arbeidstilsynet
Statens hus, Prinsens Gate 1
7468 Trondheim
Norge
Contact person:
Gro Synnøve Rygh FÆREVÅG
E-postadresse: focal [dot] point [at] arbeidstilsynet [dot] no