Spania

Det europeiske arbeidsmiljøorganets knutepunkt i Spania og forebygging av yrkesrelatert risiko er regulert av lov nr. 31/95 med tilhørende forskrifter. Offentlige myndigheter utarbeider politikk for forebygging av yrkesrelatert risiko og bedring av arbeidsmiljøet, fører tilsyn med aktivitetene til offentlige forvaltningsorganer som har ansvar for forebyggingsrelatert arbeid, og arbeidsgivernes og arbeidstakernes deltakelse i disse aktivitetene, gjennom deres respektive organisasjoner.

Offentlige myndigheter med kompetanse innen HMS utfører følgende oppgaver: fremme av forebyggingstiltak, rådgivning i tekniske spørsmål, overvåking av og kontroll med etterlevelsen av arbeidsmiljølovgivningen og sanksjonering av lovbrudd. Det nasjonale instituttet for helse og sikkerhet på arbeidsplassen (INSHT) er statsforvaltningens vitenskapelige og tekniske organ.

Instituttet fungerer som nasjonalt knutepunkt i forhold til EU-institusjonene, og særlig Det europeiske arbeidsmiljøorganet og dets tilknyttede nettverk, med henblikk på å sikre samordning og spredning av informasjon på nasjonalt plan.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Focal points' contact details

 • Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
  Torrelaguna 73
  28027
  Madrid
  Spain
  Contact person: Belen PÉREZ AZNAR
  E-mail address:
  pfocalagenciaeuropea [at] insst.mites.gob.es