Malta

Det nasjonale organet som har ansvar for HMS på Malta, er HMS-myndigheten (Occupational Health and Safety Authority – OHSA), som ble opprettet ved lov XXVII av 2000. OHSAs styremedlemmer utnevnes av ministeren i samråd med representanter for de tre arbeidslivspartene – arbeidsgivere, arbeidstakere og fagforeninger. I tillegg har OHSA et administrerende organ som har følgende funksjoner:

 • håndheve bestemmelsene i lov XXVII av 2000 og tilhørende forskrifter og påbud,
 • fastsette strategier, i samråd med direktøren, for gjennomføring av den generelle nasjonale politikken relatert til helse og sikkerhet på arbeidsplassen,
 • gi råd til ministeren som har ansvar for HMS vedrørende utarbeidelsen av regelverk for å fremme, opprettholde og sikre effektiv ivaretakelse av helse og sikkerhet på arbeidsplassen,
 • overvåke samsvar med relevant HMS-lovgivning og iverksette håndhevingstiltak,
 • utarbeide regelverk eller retningslinjer med sikte på å fremme, opprettholde og sikre effektiv ivaretakelse av helse og sikkerhet på arbeidsplassen,
 • fremme spredning av informasjon om HMS og metoder for å forebygge yrkesrelaterte skader, sykdom og dødsfall,
 • fremme utdanning og opplæring innen HMS og førstehjelp på arbeidsplassen og samle inn og analysere data og statistikk om yrkesrelaterte skader, sykdom og dødsfall samt andre HMS-relaterte spørsmål,
 • føre registre over anlegg, installasjoner, utstyr, maskineri, artikler, stoffer og kjemikalier som er ment for bruk på arbeidsplassen og som myndigheten anser at utgjør en alvorlig helse- og sikkerhetsrisiko,
 • gjennomføre undersøkelser vedrørende ethvert HMS-relatert emne og foreta granskninger for å fastslå nivået av beskyttelse av arbeidstakernes helse og sikkerhet på en gitt arbeidsplass,
 • fremme og bidra med vitenskapelig forskning med sikte på å utvikle bedre metoder for forebygging av yrkesrelaterte sykdommer, skader eller dødsfall,
 • føre registre over personer som har kompetanse til å gi råd om HMS-relaterte spørsmål.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Occupational Health and Safety Authority
17 Edgar Ferro Street
PTA 1533 Pieta'
Malta
Contact person:
Melhino MERCIECA
E-postadresse: melhino [dot] mercieca [at] gov [dot] mt