Sverige

Myndigheten för arbetsmiljökunskap – Mynak, är Sveriges kontaktpunkt för Europeiska arbetsmiljöbyrån på uppdrag av Sveriges regering och riksdag sedan 2019. Mynak ligger under arbetsmarknadsdepartementet och bildades 2018.

Mynak samordnar i sin roll som kontaktpunkt, företrädare för regering, arbetsgivare och arbetstagare i syfte att stärka det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet.

Myndigheten som är ett nationellt kunskapscenter för arbetsmiljöfrågor, har till uppgift att inom ansvarsområdet:

  • samla in, sammanställa och sprida kunskap baserad på forskning på ett begripligt och lättillgängligt sätt
  • utvärdera och analysera effekter av beslutade och genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ
  • följa och analysera utvecklingen i syfte att stärka sitt kunskaps-, analys- och utvärderingsarbete
  • följa och främja kunskapsuppbyggnad om arbetsmiljöfrågor i EU och internationellt
  • följa och främja företagshälsovårdens utveckling

Kontaktställenas kontaktuppgifter

Swedish Agency for Work Environment Expertise
Drottninggatan 9
803 20 Gävle
Sverige
Contact person:
Pernilla BJÄRNE
Tel: +46 26-14 84 13
E-postadress: pernilla [dot] bjarne [at] mynak [dot] se