You are here

Sverige

Vi har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen är en ramlag. Mer detaljerade bestämmelser finns i de föreskrifter Arbetsmiljöverket utfärdar. Vi är arbetsmiljöbyråns kontaktpunkt i Sverige och samordnar företrädare för regering, arbetsgivare och arbetstagare i ett nätverk sammansatt av parterna.Vi representerar Sveriges regering i Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor (Advisory Committee on Safety and Health at Work, ACSH). Kommittén är en trepartssammansatt rådgivande kommitté som ska bistå Europeiska kommissionen med att förbereda, genomföra och utvärdera all arbetsmiljöverksamhet.Vi deltar i Yrkesinspektörskommittén (Senior Labour Inspectors’ Committee, SLIC). Kommittén är en rådgivande kommitté under Europeiska kommissionen och består av höga chefer från medlemsstaternas arbetsmiljömyndigheter eller motsvarande.


Kontaktställenas kontaktuppgifter

Arbetsmiljöverket
Lindhagensgatan 133
SE-112 79 Stockholm
Sverige
Contact person:
Mats RYDERHEIM
Tel: +46 10 730 96 87
E-postadress: mats [dot] ryderheim [at] av [dot] se