Upphandling

Image
Procurement. Workers in an office

För sin organisation och funktion är EU-Osha i ständigt behov av varor och tjänster. Ett anbudsförfarande är ett strukturerat sätt att köpa in dessa varor och tjänster på marknaden.

Syftet med att konkurrensutsätta anbuden för tilldelning av kontrakt är dubbelt:

  • Att se till att förfarandet är öppet för insyn.
  • Att erhålla den önskade kvaliteten på tjänster, varor och arbeten till bästa möjliga pris.

Enligt de tillämpliga rättsakterna, nämligen direktiv 2014/24/EU, förordning nr 966/2012 (Europaparlamentet och rådet) och förordning nr 1268/2012 (Europeiska kommissionen), ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning nr 2015/1929 ska EU-Osha garantera bredast möjliga deltagande på lika villkor i anbudsförfaranden och kontrakt.

Information om hur EU-Osha behandlar anbudsgivarnas personuppgifter i samband med upphandlingar finns här:
Meddelande om skydd av personuppgifter i samband med upphandlingsförfaranden.

 

    Share this on: