Upphandling

Image
Procurement. Workers in an office

För sin organisation och funktion är EU-Osha i ständigt behov av varor och tjänster. Ett anbudsförfarande är ett strukturerat sätt att köpa in dessa varor och tjänster på marknaden.

Syftet med att konkurrensutsätta anbuden för tilldelning av kontrakt är dubbelt:

  • Att se till att förfarandet är öppet för insyn.
  • Att erhålla den önskade kvaliteten på tjänster, varor och arbeten till bästa möjliga pris.

De tillämpliga bestämmelserna, dvs.Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling och Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 om finansiella regler för unionens allmänna budget, ålägger EU-Osha att garantera bredast möjliga deltagande på lika villkor i anbudsförfaranden och kontrakt.

Information om hur EU-Osha behandlar anbudsgivarnas personuppgifter i samband med upphandlingar finns här.