Arbetsmiljö i mikro- och småföretag

Occupational safety and health in micro and small enterprises

Mikro- och småföretagen är grundbultarna i EU:s ekonomi och spelar en avgörande roll för den ekonomiska tillväxten, innovationen, sysselsättningen och den sociala integrationen.

Arbetsmiljöfrågor hanteras ofta bristfälligt inom mikro- och småföretag, vilket får till följd att arbetstagarna löper större risk att drabbas av arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade hälsoproblem. Detta är en prioriterad fråga i de nationella arbetsmiljöstrategierna, i Europeiska kommissionens strategiska ram och inom den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

EU-Oshas omfattande projekt ”Förbättrad arbetsmiljö i mikro- och småföretag” (2014–2018) hade som mål att identifiera de viktigaste villkoren när det gäller policyer, strategier och praktiska lösningar för att förbättra arbetsmiljön i Europas mikro- och småföretag.

Vad säger forskningen om arbetsmiljöarbetet i mikro- och småföretagen?

Den första delen av projektet ger en uppfattning om hur stora arbetsmiljöutmaningar mikro- och småföretagen i Europa står inför. Dessutom identifieras vissa av de faktorer som bidrar till den bristfälliga arbetsmiljöhanteringen i dessa företag. I litteraturgenomgången Contexts and arrangements for occupational safety and health in micro and small enterprises in the EU (förutsättningar och åtgärder för en god arbetsmiljö i Europas mikro- och småföretag) anges som främsta orsak en allmän resursbrist som yttrar sig på många sätt och gör att en betydande andel av de här företagen följer ”low road”-strategier. De här företagen kännetecknas av en svag ekonomisk ställning, äventyrad ekonomisk överlevnad, brist på investeringar på arbetsmiljöområdet, begränsad kunskap, medvetenhet och kompetens från ägarens och/eller ledningens sida samt ett förhållningssätt och prioriteringar som inte gynnar arbetsmiljöfrågorna.

Ur arbetsplatssynpunkt

Inställningen till arbetsmiljö och de metoder som används i arbetsmiljöarbetet undersöktes genom 360 djupintervjuer som omfattade både arbetstagare och ägare eller chefer. I dessa framkom ofta ett förhållningssätt som utmärktes av en starkt reaktiv syn på arbetsmiljöarbete, åsikten att ”sunt förnuft” är tillräckligt som arbetsmiljöåtgärd och uppfattningen att ”risker är en del av jobbet”. Exempel på god praxis förekom dock också.

Läs rapporten Safety and health in micro and small enterprises in the EU: the view from the workplace (säkerhet och hälsa i mikro- och småföretag i EU ur arbetsplatssynpunkt).

Finns det exempel på god praxis att ta som utgångspunkt för det egna arbetsmiljöarbetet?

Det finns en mängd exempel på framgångsrika arbetsmiljöpolicyer, -strategier och -verktyg från olika platser runtom i Europa som lämpar sig för mikroföretag och små företag. Fler än 40 sådana exempel beskrivs ingående i Safety and health in micro and small enterprises in the EU: from policy to practice — description of good examples (hälsa och säkerhet i mikro- och småföretag i EU: från politik till praktik – beskrivning av goda exempel).

Exemplen på god praxis undersöktes ytterligare för att förstå vad som fungerar för vem och under vilka omständigheter. I detta ingick att studera exemplens överförbarhet till andra arbetsplatser och deras potential för positiva effekter.

Läs rapporten From policy to practice: policies, strategies, programmes and actions supporting OSH in micro and small enterprises (från politik till praktik: politik, strategier, program och åtgärder som stödjer arbetsmiljöarbetet i mikro- och småföretag), som även tar upp erfarenheterna från arbetsmiljökonsulter som arbetar med mikro- och småföretag.

Hur kan vi säkerställa att arbetsmiljöpolitiken och åtgärderna når ut till företagen?

Projektets övergripande resultat har analyserats och används för att ge evidensbaserade rekommendationer om hur man tar fram effektivare policyprogram och åtgärder för att få en bättre arbetsmiljö hos mikro- och småföretag. Safety and health in micro and small enterprises in the EU: Final report from the 3-year SESAME project (säkerhet och hälsa i mikro- och småföretag i EU: slutrapport om det treåriga Sesameprojektet) betonar vikten av att

  • engagera alla aktörer med reglerande befogenheter,
  • stärka tillsynsinspektionerna,
  • erbjuda varaktiga, överförbara lösningar som är enkla att införa,
  • bli bättre på att integrera arbetsmiljöaspekterna i branschspecifika utbildningar,
  • involvera fackföreningar och arbetstagarorganisationer i utvecklingen av en politik som når ut till mikroföretagen och de små företagen,
  • förbättra olika system för leveranskedjan.

EU-Osha hjälper mikro- och småföretagen att bedöma sina arbetsmiljörisker

En korrekt riskbedömning är nyckeln till hälsosamma arbetsplatser. Att utföra riskbedömningar kan dock vara en utmanande uppgift, inte minst för mikro- och småföretag som ibland saknar de resurser och arbetsmiljökunskaper som krävs för att genomföra dem på ett effektivt sätt.

EU-Oshas interaktiva webbverktyg för riskbedömning (OiRA) har tagits fram för att göra detta enklare. OiRA är det första EU-omfattande initiativet med målet att uppmuntra mikro- och småföretag att utföra riskbedömningar (detta sker främst genom medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter på EU- och medlemsstatsnivå).

För att veta mer om bedömning av arbetsmiljörisker i mikro- och småföretag, läs den här relaterade OSHwiki-artikeln.