Undersökning av arbetstagares exponering mot cancerriskfaktorer i Europa

Arbetsrelaterad cancer är ett av de största arbetsrelaterade hälsoproblemen i Europa. Ett sätt att hantera frågan är att tillhandahålla aktuella och tillförlitliga uppgifter om arbetstagarnas exponering mot risker som kan leda till sjukdomen. Därför har EU-Osha genomfört en undersökning av arbetstagares exponering mot cancerriskfaktorer i Europa.

Syftet med undersökningen

Undersökningen syftar till att bättre identifiera de cancerriskfaktorer som ligger bakom de flesta exponeringarna, för att skapa en korrekt och omfattande översikt som kan bidra till förebyggande åtgärder, upplysningskampanjer och beslutsfattande, vilket i slutändan bidrar till att bekämpa arbetsrelaterad cancer.

Målet är att fylla en viktig informationslucka som identifierats under de olika granskningarna av direktivet om carcinogener, mutagena ämnen och reproduktionstoxiska ämnen.

Det förberedande arbetet inleddes 2020 och undersökningen har sedan dess utvecklats, testats och genomförts med ett slumpmässigt urval av tusentals arbetstagare i sex EU-medlemsstater: Tyskland, Irland, Spanien, Frankrike, Ungern och Finland. Frågeformulären togs fram för att uppskatta arbetstagarnas sannolika exponering mot 24 kända cancerriskfaktorer, som omfattar industrikemikalier, processgenererade ämnen och blandningar, tillsammans med fysiska riskfaktorer.

Undersökningens inverkan

Deltagarna i undersökningen valdes ut slumpmässigt i varje land och svarade på detaljerade frågor om de arbetsuppgifter de utfört på jobbet under den senaste arbetsveckan och om de förebyggande åtgärder som tillämpats. På grundval av deras svar uppskattades sannolikheten för exponering mot cancerriskfaktorer automatiskt med hjälp av ett innovativt verktyg kallat OccIDEAS (Occupational Integrated Database Exposure Assessment System).

Med hjälp av informationen från undersökningen kan EU-Osha tillhandahålla bättre statistiska uppgifter och utveckla insikter för evidensbaserat beslutsfattande. Undersökningen förväntas förbättra skyddet mot farliga ämnen och bidra till att minska antalet arbetsrelaterade cancerfall. Den kan bidra till flera verksamheter genom att

De insamlade uppgifterna kan också användas för att utveckla verktyg för övervakning av arbetsmiljön som allmänheten kan få tillgång till. Rapporter med analyser och faktablad håller på att utarbetas och publiceras för att göra informationen mer allmänt tillgänglig.

Överlag är undersökningen en viktig informationskälla för beslutsfattare, forskare och mellanhänder, som kan prioritera och vidta lämpliga åtgärder i rätt tid för att minska arbetsrelaterad cancer.

En genomgång av de första undersökningsresultaten

De första resultaten av undersökningen identifierade UV-strålning från solen, avgasutsläpp från dieselmotorer, bensen, respirabelt kristallint kvartsdamm och formaldehyd som de vanligaste sannolika arbetsrelaterade exponeringarna bland de 24 cancerriskfaktorer som analyserades. 

Undersökningen ger också information om arbetstagare som exponerats flera gånger under den senaste arbetsveckan, vilket innebär exponering mot minst två cancerriskfaktorer, vilka inte nödvändigtvis förekommer samtidigt eller genom samma arbetsprocess. Uppgifterna visar att för mer än 60 procent av arbetstagarna inom gruv- och stenbrytningsverksamhet samt byggverksamhet har exponeringen varit upprepad. Undersökningen visade att arbetstagare på mikroföretag eller småskaliga arbetsplatser (med färre än 50 anställda) var 1,3 gånger mer benägna att exponeras mot en eller flera cancerriskfaktorer än de som arbetar inom medelstora eller stora företag. EU-Osha har också analyserat uppgifter om de olika omständigheterna när det gäller exponering mot var och en av riskfaktorerna. 

Undersökningen av arbetstagares exponering mot cancerriskfaktorer i Europa genomfördes av utbildade lokala intervjuare mellan september 2022 och februari 2023 med hjälp av datorstödda telefonintervjuer. Efter att fältarbetet och kvalitetskontrollerna slutförts gjordes 24 402 giltiga intervjuer tillgängliga för analys. Undersökningspopulationen omfattar individer som är 15 år eller äldre och som arbetar inom samtliga ekonomiska sektorer i de sex nämnda EU-medlemsstaterna. Studien omfattar egenföretagare och anställda i organisationer av alla storlekar. Frågorna översattes från engelska till respektive nationella språk.