Undersökning av arbetstagares exponering för cancerriskfaktorer i Europa

I EU-Oshas undersökning av arbetstagares exponering för cancerriskfaktorer i Europa tittar man på hur europeiska arbetstagare exponeras för en rad riskfaktorer för cancer. Tusentals arbetstagare i sex länder ombeds att svara på frågor som handlar om deras dagliga arbetsuppgifter och har anpassats till deras jobb.

Eftersom cancer uppskattas ligga bakom 53 procent av alla arbetsrelaterade dödsfall i EU och andra utvecklade länder är tillförlitliga uppgifter om exponering för cancerriskfaktorer på arbetsplatsen avgörande både för arbetstagarnas hälsa och säkerhet och för en produktiv och hållbar ekonomi.

EU-Osha genomför en undersökning av arbetstagares exponering för cancerriskfaktorer i Europa för att bättre identifiera de cancerriskfaktorer som ligger bakom de flesta exponeringarna. I undersökningen tittar man också på de vanligaste exponeringssituationerna och hur många och vilka arbetstagare som utsätts för en rad cancerriskfaktorer, däribland asbest, bensen, krom, dieselavgaser, nickel, kvartsdamm, UV-strålning, trädamm m.m. Syftet med undersökningen är att bättre målinrikta upplysningskampanjer och förebyggande åtgärder samt bidra till evidensbaserat beslutsfattande.

Undersökningen syftar också till att ta fram information som kan användas för att uppdatera EU:s lagstiftning, förbättra skyddet mot farliga ämnen och bekämpa arbetsrelaterad cancer, och särskilt till att utarbeta eventuella framtida förslag till ändring av direktivet om carcinogener, mutagena ämnen och reproduktionstoxiska ämnen.

Vidare förväntas denna undersökning bidra till arbetsmiljöåtgärderna inom ramen för Europas plan mot cancer och stödja ett av huvudmålen för EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2021–2027 genom att förbättra förebyggandet av arbetsrelaterade sjukdomar, särskilt cancer.

Läs projektöversikten om undersökningen

Undersökningens faser

2017

Man slutförde en genomförbarhetsstudie om en undersökning för att bedöma arbetstagares exponering för cancerframkallande ämnen, baserad på en framgångsrik australisk undersökning där ett innovativt verktyg användes för att bedöma exponering i arbetet (Occupational Integrated Database Exposure Assessment System, OccIDEAS).

2020

Förberedelsearbetet inleddes för att fastställa i vilka länder undersökningen först skulle genomföras och påbörja de första stegen för att förbereda metoderna och anpassningen av den australiska modellen till europeiska förhållanden, med hjälp av det program som används i den australiska undersökningen (OccIDEAS).

2021 och 2022

Undersökningen har utarbetats, anpassats och översatts. Ett pilottest genomfördes under våren 2022. Undersökningen genomförs från september 2022 till januari 2023 i sex EU-medlemsstater: Finland, Frankrike, Irland, Spanien, Tyskland och Ungern. Utbildade intervjuare kommer att ringa upp arbetstagare på deras mobiltelefoner så att nära 25 000 frågeformulär kan fyllas i.

2023 och 2024

De första resultaten ska enligt planen publiceras i slutet av 2023. EU-Osha kommer också att publicera en rapport där den innovativa metoden beskrivs. Undersökningsresultaten kommer att kompletteras med sekundära analyser som innefattar fördjupade studier om särskilda ämnen. Efter en utvärdering kommer beslut att fattas om att utvidga undersökningen till fler länder och ytterligare riskfaktorer.