EU-standarder

En ”harmoniserad standard” är en standard som har antagits av en av de europeiska standardiseringsorganisationerna – Europeiska standardiseringskommittén, Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (Cenelec) och Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (ETSI) – efter en framställning från Europeiska kommissionen.

Den så kallade nya metoden är ett nyskapande sätt att åstadkomma teknisk harmonisering genom att dela upp ansvaret mellan EU som lagstiftare och de europeiska standardiseringsorganisationerna.

Den nya metoden bygger på följande grundläggande principer:

  • I EU-direktiven fastställs väsentliga krav som ska åstadkomma ett gott skydd för hälsa, säkerhet och konsumenter eller för miljön. I enlighet med den nya metoden bygger sådana direktiv på artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (tidigare artikel 95 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen), enligt vilken åtgärder för att främja fri rörlighet för varor får vidtas.
  • De europeiska standardiseringsorganisationerna (CEN, Cenelec och ETSI) har till uppgift att utforma harmoniserade standarder med motsvarande väsentliga krav på produkter som i direktiven.
  • Produkter som överensstämmer med de harmoniserade standarderna anses uppfylla de väsentliga kraven (presumtion om överensstämmelse, CE-märkning) och medlemsstaterna måste godta fri rörlighet för sådana varor.
  • Det är frivilligt att tillämpa dessa standarder. Det är möjligt att använda sig av alternativa standarder, men då måste tillverkarna bevisa att deras produkter uppfyller de väsentliga kraven.

Detaljerad information om de direktiv som har antagits i enlighet med den nya metoden finns i avsnittet om direktiv eller på följande webbplatser upprättade av Europeiska kommissionen:

 

Länkar till europeiska och internationella standardiseringsorganisationer 

Nationella standardiseringsorganisationer

Medlemmar i Europeiska standardiseringskommittén
Land Organisation/medlem i Europeiska standardiseringskommittén
Österrike Österreichisches Normungsinstitut (ON)
Belgien Bureau de Normalisation/Bureau voor Normalisatie (NBN)
Bulgarien Българският институт за стандартизация (BDS)
Cypern Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Tjeckien Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Danmark Dansk Standard (DS)
Estland Eesti Standardikeskus (EVS)
Finland Suomen Standardisoimisliitto r.y. (SFS)
Frankrike Association Française de Normalisation (AFNOR)
Tyskland Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)
Grekland Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Ungern Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Island Islenskir Stadlar (IST)
Irland National Standards Authority of Ireland (NSAI)
Italien Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
Lettland Latvijas Standarts (LVS)
Litauen Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Luxemburg Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Nederländerna Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norge Norsk Standard (SN)
Polen Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugal Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Rumänien Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Slovakien Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Slovenien Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Spanien Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Sverige Swedish Standards Institute (SIS)
Schweiz Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

Medlemmar i Cenelec  

Land Organisation/medlem i CEN
Österrike Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Belgien Comité Electrotechnique Belge / Belgisch Elektrotechnisch Comité
Bulgarien Българският институт за стандартизация (BDS)
Cypern Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Tjeckien Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Danmark Dansk Standard (DS)
Estland Eesti Standardikeskus (EVS)
Finland Sähkö- ja Elektroniikka-alan Kansallinen Standardointijärjestö (SESKO)
Frankrike Union Technique de l'Electricité
Tyskland Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Grekland Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Ungern Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Island Staðlaráð Íslands
Irland Electro-Technical Council of Ireland Limited
Italien Comitato Elettrotecnico Italiano
Lettland Latvijas Standarts (LVS)
Litauen Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Luxemburg Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Nederländerna Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norge Norsk Elektroteknisk Komite
Polen Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugal Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Rumänien Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Slovakien Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Slovenien Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Spanien Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Sverige SEK Svensk Elstandard
Schweiz Electrosuisse