You are here

EU-Oshas förvaltning

Governance of EU-OSHA

EU-Osha är en trepartsorganisation som åtagit sig att tillämpa god förvaltning. God förvaltning omfattar en rad olika aspekter, såsom öppenhet och lyhördhet, insyn, regelefterlevnad, ändamålsenlighet, effektivitet och ansvarighet.

Eftersom det är ett EU-organ har styrelsen och dess presidium tillsammans med direktören avgörande betydelse för att genomföra principerna om god förvaltning.

Varför förvaltningen är viktig

En god förvaltning säkerställer att byråns verksamhet avspeglar mer övergripande intressen, motsvarar aktörernas förväntningar och är relevant för dem som är berörda. Den säkerställer att personalmässiga och ekonomiska resurser fördelas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt så att målen kan uppnås. God förvaltning, med förbättrad insyn, stärker ansvarigheten gentemot aktörer och EU-medborgare.

I följande avsnitt beskriver vi hur EU-Osha arbetar för att åstadkomma en god förvaltning.

Viktiga beslutsfattare

Direktören: I enlighet med inrättandeförordningen ska arbetsmiljöbyråns direktör utses av styrelsen för en femårsperiod som ska kunna förnyas en gång.

Nuvarande direktör är Christa Sedlatschek. Hon ansvarar för byråns ledning, med stöd av de högre tjänstemännen, och är ansvarig inför styrelsen.

Styrelsen: Styrelsen fastställer byråns strategi och mål och direktören är ansvarig inför styrelsen. Den består av företrädare för

  • regeringar,
  • arbetsgivare,
  • arbetstagare,
  • kommissionen.

Ordförandeskapet i styrelsen roterar mellan de tre intressegrupperna regeringar, arbetsgivare och arbetstagare.

Presidiet: Detta är en mindre styrgrupp bestående av styrelseledamöter som övervakar förberedelserna och genomförandet av styrelsens beslut.

Rådgivande grupper tillhandahåller strategiska råd och återkoppling på byråns arbete. Ledamöterna i dessa grupper utses av EU-Osha och dess styrelse och består av representanter för arbetstagare, arbetsgivare och regeringar.

Uppnå insyn och ansvarighet

Insyn är en förutsättning för att ansvar ska kunna utkrävas.

Arbetsmiljöbyrån offentliggör viktiga dokument för att säkerställa insyn. Det rör sig bland annat om verksamhetsstrategin, programdokumenten och verksamhetsrapporterna, årsbudgetarna, räkenskaperna och revisionsrättens rapporter.

Direktören, de högre tjänstemännen och styrelseledamöterna måste avge en intresseförklaring (Läs EU-Oshas policy om intressekonflikter). Styrelsens mötesprotokoll är offentliga.

Det finns ett antal olika arrangemang för att säkerställa ansvarighet.

Som utanordnare måste direktören få ansvarsfrihet från Europaparlamentet, efter rekommendation från rådet, för att kunna genomföra budgeten.

Styrelsen har också en viktig uppgift, eftersom den uttalar sig om direktörens årliga verksamhetsrapport och om årsredovisningen, och antar byråns årsrapport. Dessutom beslutar styrelsen om rekrytering av och förlängning av mandatet för direktören. Styrelsen antar också byråns verksamhetsstrategi, programdokumenten och årsbudgetarna.

Byrån utgår från en samling internkontrollstandarder som ska säkerställa att dess mål uppnås. Till följd av detta har byrån inrättat den organisationsstruktur och de internkontrollsystem som överensstämmer med de standarder och den riskmiljö där den bedriver sin verksamhet.

Som ett led i de befintliga internkontrollsystemen för att säkerställa laglighet och korrekthet genomför byrån specifika åtgärder för att förhindra och upptäcka bedrägerier, vilket också inbegriper en strategi för bedrägeribekämpning.

EU-Osha är föremål för intern- och externrevisioner som utmynnar i oberoende rådgivning, yttranden och rekommendationer om internkontrollsystemens kvalitet och funktion samt om byråns efterlevnad av EU:s budgetförordning och andra bestämmelser.

Styrelsen antog Den europeiska kodexen för god förvaltningssed.

Se styrelseledamöter och presidiet och läs mer om deras roll.