Styrningen av EU-Osha

Styrning är processen med att fastställa strategiska mål och riktning, och säkerställa ansvarighet.

EU-Osha är en trepartsorganisation med ett åtagande angående god förvaltning. God förvaltning inbegriper ett antal områden såsom öppenhet och lyhördhet, insyn, efterlevnad, ändamålsenlighet, effektivitet och ansvarighet.

Som en EU-byrå spelar styrelsen och dess direktion tillsammans med verkställande direktören en grundläggande roll vid genomförandet av principerna för god förvaltning.

Förvaltning har betydelse

God förvaltning säkerställer att byråns verksamhet speglar de bredare intressena, uppfyller intressenternas förväntningar och är relevant för dem som berörs. Den säkerställer att mänskliga och ekonomiska resurser för att uppnå målen fördelas ändamålsenligt och effektivt. Genom att öka insynen främjar god förvaltning ansvarstagande gentemot intressenter och EU-medborgare.

Följande avsnitt beskriver hur EU-Osha uppnår god förvaltning.

Viktiga beslutsfattare

Verkställande direktören: Styrelsen utser byråns verkställande direktör i enlighet med inrättandeförordningen. Tjänsteperioden är fem år och kan bara förlängas en gång.

Styrelsen: Styrelsen fastställer byråns strategier och mål och utkräver ansvar av verkställande direktören. Den omfattar företrädare från EU:s medlemsstater för

  • statsförvaltningar,
  • arbetsgivare,
  • arbetstagare
  • samt företrädare för Europeiska kommissionen.

Europaparlamentet utser en oberoende expert utan rösträtt.

Företrädare för EES- och Eftaländerna samt företrädare för vissa andra EU-byråer sitter också i styrelsen som observatörer.

Styrelsens ordföranderoll roterar mellan företrädarna för de tre intressegrupperna för statsförvaltningar, arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer.

Direktionen: Detta är en mindre styrgrupp som består av styrelseledamöter. Den övervakar förberedandet och genomförandet av styrelsens beslut.

Rådgivande grupper ger byrån strategisk vägledning och återkoppling om vårt arbete. Deras ledamöter utses av styrelsen och omfattar personer från arbetstagar- och arbetsgivargrupper och statsförvaltning.

Uppnå insyn och ansvarighet

Insyn är en förutsättning för ansvarighet.

För att säkerställa insyn offentliggör byrån viktiga dokument. Det rör sig bland annat om verksamhetsstrategin, programdokumenten och verksamhetsrapporterna, årsbudgetarna, räkenskaperna och revisionsrättens rapporter.

Verkställande direktören, högre tjänstemän och styrelseledamöter måste redogöra för sina intressen (se EU-Oshas policy om intressekonflikter). Styrelsens sammanträdesprotokoll är offentliggjorda.

Det finns ett antal ansvarighetsarrangemang.

Som utanordnare måste verkställande direktören få ansvarsfrihet i samband med genomförandet av budgeten från Europaparlamentet efter en rekommendation från rådet.

Styrelsen spelar också en viktig roll eftersom den antar den konsoliderade årliga verksamhetsrapporten och avger ett yttrande om årsredovisningen. Dessutom fattar styrelsen beslut gällande utnämningen av den verkställande direktören och förlängningen av dennes tjänsteperiod. Styrelsen antar också byråns verksamhetsstrategi, programdokument och årliga budget.

Byrån utgår från en ram för intern kontroll för att säkerställa att de kontrollrelaterade målen uppnås. Till följd av detta upprättade byrån organisationsstrukturen och systemen för intern kontroll i enlighet med ramen och den riskmiljö där verksamheten bedrivs.

Som en del av internkontrollsystemen som syftar till att säkerställa laglighet och korrekthet genomför byrån särskilda åtgärder för att förhindra och upptäcka bedrägliga beteenden, inklusive en strategi för bedrägeribekämpning.

EU-Osha är föremål för interna och externa revisioner som ger oberoende råd, yttranden och rekommendationer om de interna kontrollsystemens kvalitet och funktion samt om byråns efterlevnad av EU:s budgetförordning och andra förordningar.

Styrelsen antog den europeiska kodexen för god förvaltningssed.

Se ledamöter i styrelsen och direktionen för att förstå deras roll bättre.