Integrera arbetsmiljöfrågor i undervisningen

Image
Mainstreaming OSH into education. Two kids wearing ear protection headsets

Att integrera arbetsmiljöfrågor i undervisningen innebär att dessa frågor systematiskt tas upp under klassrumslektionerna. Helst ska de bli en del av vardagen för elever, föräldrar och personal.

Om barn får börja lära sig om arbetsmiljöfrågor samtidigt som de lär sig att läsa och skriva, blir det en naturlig del av hur de arbetar, leker och lever. De får en bra inställning till arbetsmiljöfrågor som kommer att följa dem ut i arbetslivet.

Starta tidigt för ett säkert liv – så lyckas man med arbetsmiljöundervisningen

Det fungerar bäst att integrera arbetsmiljöfrågor i olika ämnen och inte lära ut dem som ett separat ämne. Budskapet förs ut till barn och ungdomar med hjälp av aktivitetsbaserad inlärning och praktiska exempel. De viktigaste budskapen kan upprepas på olika sätt för olika åldersgrupper, från lågstadienivå till högskolor med yrkesinriktning.

Det idealiska är att man använder sig av en modell där man involverar hela skolan. Inom högre utbildning, framför allt på universitetsnivå, är det lite mer komplicerat att integrera arbetsmiljöfrågor och arbetet har inte kommit lika långt. Men även här gäller helhetsmodellen. Det är viktigt att nätverka och arbeta i partnerskap med arbetsmiljömyndigheter för att lyckas integrera dessa frågor.

Integrera arbetsmiljöfrågor i skolan

Modellen där hela skolan involveras berör både undervisning och skolledning. Elever och personal samarbetar för att göra skolan till en säker arbets- och inlärningsmiljö genom

 • undervisning om risker och arbetsmiljö, t.ex. genom att låta eleverna vara med och upptäcka faror,
 • hälsoundervisning och hälsofrämjande insatser, t.ex. initiativ för en hälsosam skola,
 • åtgärder för att alla ska behandlas med respekt, t.ex. antimobbningskampanjer,
 • miljövårdande insatser, t.ex. återanvändning och återvinning.

Tips för ett framgångsrikt integrationsarbete

Utifrån fallstudier vet vi hur man bäst tillämpar modellen där hela skolan involveras:

 • Låt rektorn ta ledningen för att motivera personal och elever.
 • Involvera elever, föräldrar och personal.
 • Tillhandahåll praktiska verktyg och resurser – här har exempelvis materialet
  Napo för lärare
  varit användbart.
 • Utbildning för lärare.
 • Nätverkande mellan skolor.
 • Samarbete mellan arbetsmiljö- och utbildningsmyndigheter.
 • En praktisk inställning där riskundervisningen kopplas till undervisningsämnena.

Mer information: