Arbetsmiljölagstiftning

I EU-direktiven fastställs minimikrav och grundläggande principer, såsom principen om förebyggande åtgärder och riskbedömning, samt ansvarsfördelningen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Dessutom finns det en rad EU-riktlinjer som har till syfte att underlätta genomförandet dels av EU-direktiv, dels av EU-standarder som antas av europeiska standardiseringsorganisationer.

Mer information om arbetsmiljöfrågor finns också på webbplatsen för kommissionens GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering. I EU:s arbetsmiljöstrategi för 2014–2020 fastställs en rad olika strategiska mål som syftar till att minska antalet arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar i EU.

Följande avsnitt innehåller information om EU:s lagstiftning, dess genomförande och andra användbara dokument om arbetsmiljö, uppdelat efter ämnesområde.