Arbetsmiljölagstiftning

Flera olika gemenskapsåtgärder om arbetsmiljö har antagits på grundval av artikel 153 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. EU-direktiv är rättsligt bindande och måste införlivas i medlemsstaternas nationella lagstiftning.

I EU-direktiven fastställs minimikrav och grundläggande principer, såsom principen om förebyggande och riskbedömning, samt arbetsgivarnas och arbetstagarnas ansvar. Flera olika riktlinjer på europeisk nivå syftar till att främja genomförandet av EU-direktiv samt europeiska standarder som har antagits av europeiska standardiseringsorganisationer.

I EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2021–2027, som meddelades i handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter, fastställs de viktigaste prioriteringarna och de åtgärder som krävs för att förbättra arbetstagares arbetsmiljö. Ramen bygger på en trepartsstrategi med fokus på tre huvudmål: förutse och hantera förändringar, förbättra förebyggandet samt stärka beredskapen.

Mer information om arbetsmiljö finns på webbplatsen för Europeiska kommissionen – GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

I följande avsnitt finns information om unionslagstiftning, dess genomförande och andra praktiska dokument om arbetsmiljö (sorterat efter ämne).