Forskning om psykosociala risker och psykisk hälsa

© fizkes - stock.adobe.com

EU-Osha driver ett forskningsprojekt (2022–2025) som syftar till att skaffa fram tillförlitlig och djupgående information om arbetsrelaterade psykosociala risker och psykisk hälsa på arbetsplatsen, för användning vid politikutformning, i förebyggande verksamhet, medvetandehöjande insatser och utformning av god praxis. Projektet tar sin utgångspunkt i byråns tidigare verksamhet på området psykosociala risker samt i relevanta projekt om digitalisering och muskel- och skelettsjukdomar. Denna verksamhet har också kontaktpunkter med ett parallellt initiativ som fokuserar på vård- och omsorgssektorn.

Denna forskning kommer att underbygga EU-Oshas kampanj för hälsosamma arbetsplatser 2026–2028, som fokuserar på psykisk hälsa och psykosociala risker i arbetet inom ”nya och förbisedda yrkesgrupper, branscher och områden”.

Arbetet stöder också Europeiska kommissionens initiativ för en övergripande strategi för psykisk hälsa.

 

Verksamhetens mål:

  • Att använda befintlig forskning och nya uppgifter för att förbättra kunskaperna om de underliggande orsakerna till psykosociala risker inom olika branscher, yrken och yrkesgrupper.
  • Att identifiera framgångsrika initiativ för förebyggande och hantering av arbetsrelaterade psykosociala risker och främja initiativ för psykisk hälsa på arbetsplatsen med en bred målgrupp.
  • Att sprida kunskap och stimulera till diskussioner bland politiskt ansvariga och yrkesverksamma på arbetsmiljöområdet rörande politikutformningen på nationell nivå och förebyggande åtgärder.

Forskningen omfattar litteraturgranskningar, insamling och analys av uppgifter, fallstudier, identifiering av bästa praxis, praktiska verktyg och upplysningsmaterial.

 

Projektet är inriktat på följande forskningsområden:

 

Fakta och siffror om arbetsrelaterade psykosociala risker

Vi behöver information om förekomsten av och kostnaderna för arbetsrelaterade psykosociala risker i Europa för att hjälpa beslutsfattare på EU-nivå och nationell nivå att bättre anpassa sina resurser och åtgärder. I detta forskningsområde ingår resultaten av EU:s ”Flash Eurobarometer – pulsen på arbetsmiljön” 2022 och Esener-undersökningen. Separat forskning sammanför och analyserar data från relevanta och tillförlitliga officiella källor för att förbättra förståelsen när det gäller förekomsten av och de bakomliggande orsakerna till arbetsrelaterade psykosociala risker. 

 

Politik och praxis för hantering av arbetsrelaterade psykosociala risker

Inom detta forskningsområde undersöks hur olika medlemsstater hanterar förebyggandet av arbetsrelaterade psykosociala risker. De åtgärder som vidtagits av ett urval medlemsstater beskrivs samtidigt som framgångsfaktorer och utmaningar identifieras. 

 

Sektorer, mångfald och sårbara grupper 

De psykosociala riskerna är särskilt framträdande inom vissa yrken. De uppmärksammas i mindre grad bland vissa grupper av arbetstagare trots att de utsätts för särskilda riskfaktorer.  Forskningen på detta område undersöker hur psykosociala risker påverkar vissa sektorer och yrken samtidigt som tillhörande förebyggande metoder föreslås. I detta ingår arbetstagare med låg socioekonomisk status samt arbetstagare inom bygg- och jordbrukssektorn. 

 

Psykosociala risker och hälsa

Psykosociala risker uppstår på grund av bristfällig utformning av arbetsmetoder, arbetsorganisation och arbetsledning samt till följd av socialt fattiga arbetsmiljöer. De kan få negativa konsekvenser ur psykologiskt hänseende samt fysiskt och socialt. Forskningen på detta område omfattar förbättrad kunskap om psykosociala risker och hälsa.

 

Våld och trakasserier

Detta forskningsområde omfattar tredjepartsvåld från patienter, kunder och andra personer, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen och kopplingar mellan arbetsmiljö och våld i hemmet. 

 

Återgång till arbetet och stöd till arbetstagare som lider av psykisk ohälsa 

Forskningen på detta område lyfter fram god praxis när det gäller att hjälpa personer med arbetsrelaterade eller icke-arbetsrelaterade psykiska hälsoproblem, så att dessa personer kan stanna kvar i arbete eller framgångsrikt återvända till arbetet efter sjukfrånvaro.

 

Vägledning och verktyg

Detta område tillhandahåller resurser för hantering av psykosociala risker.