Arbetsrelaterade sjukdomar

Work-related diseases

©EU-OSHA/Adam Skrzypczak

I linje med EU:s strategiska ram för arbetsmiljön 2014–2020 ska EU-Osha bland annat prioritera stöd till förebyggandet av arbetsrelaterade sjukdomar. Syftet är inte bara att förbättra enskilda arbetstagares livskvalitet utan även att minska kostnaderna för arbetsrelaterade sjukdomar och dödsfall.

Antalet arbetsplatsolyckor har minskat med 25 procent under de senaste tio åren. Arbetsrelaterade sjukdomar står däremot årligen fortfarande för uppskattningsvis 2,4 miljoner dödsfall världen över, varav 200 000 i Europa. 

Syftet med EU-Oshas arbete inom arbetsrelaterade sjukdomar är att tillhandahålla en evidensgrund för förebyggande arbete, beslutsfattande och praxis. Ett annat viktigt mål är att ge en bättre översikt över omfattningen av den arbetsrelaterade sjukdomsbördan.

Arbetsrelaterade sjukdomar är bland andra följande:

Pågående projekt

2015 inledde EU-Osha ett översiktsprojekt avseende forskning inom och politik och praxis för arbetsrelaterade sjukdomar. Projektet omfattar följande tre områden:

Definitioner och föreskrifter

En arbetsrelaterad sjukdom är en sjukdom som orsakas eller förvärras av arbetsplatsfaktorer. Begreppet omfattar många olika sjukdomar vars bakomliggande faktorer är komplexa och där arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterade faktorer samspelar.

En arbetssjukdom är en sjukdom där den primära bakomliggande orsaken är exponering på arbetsplatsen för en fysisk, organisatorisk, kemisk eller biologisk riskfaktor, eller för en kombination av dessa faktorer. I nationell lagstiftning finns det oftast en förteckning över arbetssjukdomar som orsakas av exponering för riskfaktorer på arbetet. Erkännandet av en arbetssjukdom kan leda till ersättning om det är tydligt att det finns ett orsakssamband mellan en exponering på arbetet och sjukdomen.

Den europeiska förteckningen över arbetssjukdomar innehåller rekommendationer över vilka arbetssjukdomar som bör stå med i medlemsländernas nationella förteckningar. Den innehåller även rekommendationer för införandet av bestämmelser om ersättning, förebyggande åtgärder och insamling av statistiska data.

I vägledande dokument på EU-nivå och på nationell nivå anges diagnos- och exponeringskriterierna för att en arbetsrelaterad sjukdom ska erkännas som en arbetssjukdom i förteckningen. För ersättning finns det ytterligare kriterier, oftast kopplat till en lägsta skadenivå eller grad av nedsatt arbetsförmåga. Många medlemsländer offentliggör data om erkända arbetssjukdomar i årsrapporter, t.ex. i en lägesbedömning av arbetsmiljön.

Vad orsakar sjukdomar på arbetet?

Många sorters sjukdomar, bland annat cancer, luftvägssjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, hudsjukdomar, belastningsbesvär och psykisk ohälsa, kan orsakas eller förvärras av arbetet. Även om de bakomliggande orsakerna till sådana sjukdomar kan vara komplexa finns det vissa exponeringar på arbetsplatsen som är erkänt bidragande faktorer till uppkomsten eller utvecklingen av sjukdomen, bland annat

Det är viktigt att noga övervaka de risker som är kopplade till sådan exponering, till kombinationen av dessa faktorer och till ändrade arbetsmönster.

Att öka medvetenheten och främja förebyggande

God praxis på företagsnivå inbegriper främjandet av en riskförebyggande kultur och av välbefinnande på arbetsplatsen. Det är också mycket viktigt att företagen bedömer och hanterar riskerna och följer hierarkin av förebyggande åtgärder.

Man kan också minska förekomsten av arbetsrelaterade sjukdomar genom proaktiva kontroller för att förebygga ohälsa och genom att uppmuntra till en hälsosammare arbetsplats med hjälp av hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen.