Kampanjer för ett hälsosamt arbetsliv

Kampanjerna Ett hälsosamt arbetsliv är vår flaggskeppsinsats för att öka medvetenheten. De är det främsta sättet att få ut vårt budskap till arbetsplatser över hela Europa.

Budskapet i kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv är Arbetsmiljön angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. Vi hjälper dig att främja arbetsmiljön genom att kostnadsfritt tillhandahålla praktiska vägledningar och verktyg. Varje kampanj har också ett pris för goda praktiska lösningar och ett filmpris.

Kampanjerna är nu världens största i sitt slag. Varför inte använda vårt webbaserade verktyg för arbetsmiljökampanjer för din egen kampanj?

Kampanjerna för ett hälsosamt arbetsliv har pågått sedan 2000, och kallades tidigare ”Europeiska arbetsmiljöveckor”.

Läs mer om kampanjerna nedan.

2023 - 2025: Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv

Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2023–2025 ökar medvetenheten om den nya digitala teknikens inverkan på arbete och arbetsplatser och de därmed sammanhängande utmaningarna och möjligheterna på arbetsmiljöområdet. På kampanjens plattform ges möjlighet till utbyte av god praxis.

I enlighet med nollvisionen för arbetsrelaterade dödsfall i EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2021–2027 samt målen i EU:s digitala strategi syftar kampanjen till att föra in arbetsmiljöfrågor i den bredare politiska debatten på EU-nivå, samtidigt som den tar hänsyn till jämställdhetsdimensionen och behoven hos specifika grupper av arbetstagare som löper förhöjd risk.

Kampanjen har fem prioriterade områden:

  • Arbete via digitala plattformar.
  • Avancerad robotteknik och artificiell intelligens.
  • Distansarbete.
  • Smarta digitala system.
  • Arbetstagarhantering med hjälp av artificiell intelligens.

Kampanjen bygger främst på resultat och resurser från arbetsmiljööversiktsprojektet om digitalisering 2020–2023, men inbegriper även EU-Oshas forskning på andra områden, såsom framtidsstudier och arbetsmiljööversiktsprojektet om att stödja efterlevnad.

2020 - 2022: Healthy Workplaces Lighten the Load

The Kampanjen för 2020–2022är inriktad på förebyggande av arbetsrelaterade belastningsbesvär. 

Belastningsbesvär kvarstår som en av de vanligaste typerna av arbetsrelaterade hälsoproblem i Europa.

Risker med anknytning till arbetsställning, exponering för upprepade rörelser eller för tröttande och smärtsamma arbetsställningar, bärande eller förflyttning av tunga bördor – alla dessa mycket vanliga riskfaktorer på arbetsplatsen kan ge upphov till belastningsbesvär. Med tanke på hur vanligt det är med arbetsrelaterade belastningsbesvär är det uppenbart att det behöver göras mer för att öka medvetenheten om hur de kan förebyggas.

Kampanjen intar ett övergripande synsätt på orsakerna till detta bestående problem. I samband med kampanjen strävar man efter att sprida högkvalitativ information om ämnet, uppmuntra till en helhetsstrategi för att hantera problemet och erbjuda praktiska verktyg och lösningar som kan vara till hjälp på arbetsplatsnivå. 

Läs mer om arbetsrelaterade belastningsbesvär

2018–2019: Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt

Exponering för farliga ämnen är mycket vanligare på Europas arbetsplatser än de flesta tror, och mer måste göras för att skydda arbetstagarna mot sådana risker. Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2018–2019, Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt, hade som syfte att höja medvetenheten om de risker som farliga ämnen utgör på arbetsplatsen och att främja en riskförebyggande kultur genom att sprida kampanjmaterial och vidta åtgärder för att uppmärksamma frågan och öka engagemanget. Den skapade en kunskapsbas om hur man effektivt hanterar farliga ämnen, med information om den befintliga rättsliga och politiska ramen, lösningar för god praxis, verktyg och instrument samt uppslag till framgångsrik kommunikation och kunskapshöjande åtgärder.

Viktiga punkter i kampanjen gällde utsatta grupper, ersättning samt cancerframkallande ämnen och arbetsrelaterad cancer, som står för den största andelen dödliga arbetssjukdomar i EU. Efter kampanjen har EU-Osha fortsatt att medverka i färdplanen om cancerframkallande ämnen, ett europeiskt åtgärdsprogram för att minska sådan exponering.

Lär dig mer om säker hantering av farliga ämnen på arbetsplatsen

2016–2017: En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet

Kampanjen för en sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet verkade för betydelsen av hållbart arbete – det vill säga säkra och sunda arbetsförhållanden från början till slutet av en människas liv. I och med att arbetskraften i Europa åldras och att pensionsåldrarna höjs blir det allt viktigare att arbetsförhållandena är säkra, sunda och rättvisa. Därigenom kommer människor att kunna arbeta längre och vara vid god hälsa när de går i pension.
Kampanjen framhöll sätt att hantera hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i samband med arbetskraftens åldrande och uppmuntrade till utbyte av information och god praxis. Den demografiska förändringen påverkar flertalet arbetsplatser i Europa. Genom att införa åtgärder för att säkerställa arbetets hållbarhet kan företag och organisationer dock minimera de negativa effekterna och öka produktiviteten, och göra arbetet säkrare och hälsosammare för alla. 

 Läs mer om åldrande och arbetsmiljö

2014–2015: Friska arbetsplatser förebygger stress

En dålig psykosocial arbetsmiljö kan få stora negativa effekter på arbetstagarnas hälsa.

Psykosociala risker uppstår på alla arbetsplatser, men de går att bedöma och förebygga på ett bra sätt även med begränsade resurser. Kampanjen hjälpte arbetstagare och arbetsgivare att förebygga arbetsrelaterad stress och psykosociala risker, och främjade användningen av enkla, användarvänliga verktyg för detta.

 Läs mer om psykosociala risker och stress på arbetet

2012–2013: Samverkan för att förebygga

Byråns kampanj under 2012–2013 fokuserade på riskförebyggande. Enkelt uttryckt handlar förebyggande om att hantera arbetsrelaterade risker i syfte att minska antalet arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar.

Det yttersta ansvaret för att hantera riskerna åligger arbetsgivarna och den högsta ledningen, men deras arbete blir resultatlöst utan aktiv arbetstagarmedverkan.

I kampanjen framhölls därför särskilt betydelsen av en samordning mellan den högsta ledningens och ägarnas ledarskap och en aktiv arbetstagarmedverkan.

Läs mer om ledarskap och arbetstagarmedverkan

2010–2011: Säkert underhåll

Underhåll är en mycket vanlig verksamhet som bedrivs på alla arbetsplatser i alla branscher och berör alla på alla nivåer (inte bara de anställda som har ”underhåll” i sina arbetsbeskrivningar).

I kampanjen underströks att ett säkert underhåll är en hörnpelare i goda arbetsmiljörutiner.

Och även om detaljerna kan skilja sig åt mellan olika industrisektorer (till exempel beroende på de maskintyper som används) framhölls principer som är gemensamma för ett korrekt underhåll på samtliga arbetsplatser i Europa.

Kampanjens mål:

  • Informera om underhållets betydelse för arbetstagarnas säkerhet och hälsa, om riskerna i samband med underhåll och om behovet av att utföra detta på ett säkert sätt.
  • Informera om arbetsgivarnas rättsliga och icke-rättsliga skyldigheter att utföra säkert underhållsarbete och om det affärsmässiga värdet med att göra detta.
  • Främja en enkel och strukturerad strategi för förvaltning av arbetsmiljön med avseende på underhåll, som grundas på lämplig riskbedömning (de ”fem grundläggande reglerna”).

Det slutliga målet är naturligtvis att nu och i framtiden bidra till att minska det antal personer som skadas eller drabbas av hälsoproblem till följd av bristfälligt eller uteblivet underhåll.

Mer information:

2008–2009: Riskbedömning

Riskbedömning är en hörnsten i arbetsmiljöarbetet.

Det övergripande syftet med kampanjen var att främja en integrerad strategi för riskbedömning, hjälpa organisationerna att genomföra den systematiskt och agera i enlighet med resultaten.

Ett mål var att öka medvetenheten om de rättsliga skyldigheter som arbetsgivarna har att utföra riskbedömningar, men också att avmystifiera riskbedömningsprocessen. Riskbedömning är inte nödvändigtvis en komplicerad, byråkratisk uppgift enbart för experter. Kampanjen förespråkade en enkel, stegvis strategi där arbetstagarna tillfrågas och deltar.

Vårt webbaserade verktyg för interaktiv riskbedömning (OiRA) är ett resultat av kampanjen och kan betraktas som 2000-talets svar på utmaningen att främja en god arbetsmiljö i mikroföretag och småföretag. OiRA-projektet skulle kunna hjälpa tusentals små företag i hela EU att genomföra riskbedömningar på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Mer information:

2007–2008: Initiativet Ett hälsosamt arbetsliv

Syftet med initiativet Ett hälsosamt arbetsliv var att ge arbetsgivare och anställda i små och medelstora företag enkel tillgång till information om hur de kunde göra sina arbetsplatser säkrare, hälsosammare och mer produktiva.

Kampanjen genomfördes i tolv av EU:s medlemsstater: Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Bulgarien och Rumänien, samt i Turkiet och Kroatien.

Kampanjen vände sig till de små och medelstora företagen med budskapet ”Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet!”

Läs mer om arbetsmiljö i mikro- och småföretag

2007: Belasta rätt (belastningsbesvär)

Belastningsbesvär drabbar kroppens muskler, leder, senor, ledband och nerver och är den främsta orsaken till sjukfrånvaro i praktiskt taget samtliga EU:s medlemsstater.

Kampanjen syftade till att främja en integrerad strategi för att hantera problemet. Framför allt framhölls tanken att arbetsgivare, arbetstagare och regeringar borde samarbeta för att ta itu med belastningsbesvären.

I kampanjen framhölls begreppet att ”hantera hela belastningen”: det vill säga inte bara själva bördan utan även alla påfrestningar som kroppen utsätts för genom miljöfaktorer och arbetstakten.

I kampanjen underströks också betydelsen av att behålla och rehabilitera dem som drabbas eller har drabbats av belastningsbesvär och se till att de kommer tillbaka till arbetet.

Läs mer om arbetsrelaterade belastningsbesvär

2006: Säker start! – unga arbetstagare

Avsikten med kampanjen var att se till att unga människor får en sund och säker start på sitt arbetsliv.

Unga människor är särskilt sårbara på arbetsplatsen, där arbetsmiljöåtgärderna ofta i otillräcklig grad tar hänsyn till deras speciella förutsättningar.

Många av de olyckor och hälsoproblem som drabbar unga anställda kan emellertid förebyggas, och unga människor är mottagliga för information om arbetsmiljöfrågor och agerar för att skydda sig själva när de känner till potentiella risker.

Kampanjen syftade till att främja riskmedvetenheten bland unga människor och arbetsgivare på arbetsplatserna, men också vid skolor och högskolor för att försöka nå unga människor tidigt och förmedla en kultur präglad av riskförebyggande.

Läs mer om unga människor och arbetsmiljö

2005: Bort med bullret!

Det är inte bara arbetstagare inom branscher som byggindustri eller tillverkning som är i riskzonen. Buller kan vara ett problem i många arbetsmiljöer, från fabriker till bondgårdar, från teletjänstcentraler till konsertsalar.

Kampanjen hade underrubriken ”Buller på arbetet – det kan kosta dig mer än din hörsel” och inriktades på frågan om att hantera buller på arbetsplatsen.

Läs mer om problemen med buller på OSHwiki

2004: Bygg in säkerheten

Byggindustrin är en av Europas största branscher.

Dessvärre är det också en av de branscher som har flest arbetsplatsolyckor, ett problem som kostar företagen och skattebetalarna miljarder euro varje år, förutom det skrämmande mänskliga lidande som det orsakar.

Kampanjen utformades för att hjälpa samtliga intressenter att bygga en säkrare, hälsosammare och mer produktiv arbetsmiljö.

Mer information: OSHwiki

2003: Farliga ämnen – hanteras varsamt

Miljontals arbetstagare i hela Europa exponeras för farliga ämnen på sina arbetsplatser, och om riskerna med detta inte kan kontrolleras kan människors hälsa skadas på många olika sätt.

Arbetstagarnas skyldighet att hantera sådana risker är fastställd i EU-lagstiftningen, och det finns en uppsjö av riktlinjer för arbetsgivare och arbetstagare. Men om de ska skydda arbetstagarnas hälsa måste de tillämpas också.

Ett centralt mål för kampanjen var att öka medvetenheten om riskerna och att stimulera till åtgärder för att minska hälsoriskerna vid användning av farliga ämnen.

Lär dig mer om säker hantering av farliga ämnen på arbetsplatsen

2002: Arbeta utan stress!

Stress leder till att miljontals arbetsdagar går förlorade varje år.

Alldeles för många utsatta människor lider i tysthet och alltför många företag förstår inte i vilken grad stress kan påverka verksamhetens resultat.

Kampanjen var inriktad på att förebygga och hantera stress på arbetsplatserna.

Läs mer om psykosociala risker och stress på arbetet

2001: Framgångsrik med arbetsmiljö

Varje år dödas tusentals människor i arbetsplatsolyckor i Europeiska unionen, och det sker miljontals olyckor som resulterar i frånvaro från arbetet under mer än tre dagar.

Problemet är särskilt allvarligt i små och medelstora företag.

Den här kampanjen var inriktad på att förebygga arbetsplatsrelaterade olyckor.

Läs mer om ämnet på OSHwiki

2000: Säg adjö till belastningsskadorna

Belastningsskador är en av de vanligaste arbetsrelaterade skadorna och de drabbar miljontals europeiska arbetstagare i alla sektorer av näringslivet till en kostnad av flera miljarder euro för arbetsgivarna.

En stor del av problemet skulle emellertid kunna förebyggas eller lindras genom att man iakttar gällande arbetsmiljöregler och riktlinjer för god praxis.

Denna kampanj var EU-Oshas första. Den var inriktad på en effektiv hantering av riskerna för belastningsbesvär.

Läs mer om arbetsrelaterade belastningsbesvär