Arbetsrelaterad cancer

En stor mängd åtgärder på arbetsmiljöområdet har vidtagits på grundval av artikel 153 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. EU-direktiven är rättsligt bindande och medlemsstaterna måste införliva dem i sin nationella lagstiftning.

Men även strålning, stress och andra faktorer som beror på arbetets organisation och arbetsförhållandena har kopplats till arbetsrelaterad cancer. Enligt nya rön tycks det också som att exponering på arbetet för hormonstörande ämnen (bland annat vissa bekämpningsmedel) eller nanomaterial kan leda till cancer.

Denna oroväckande statistik har lett till åtgärder. Under 2017 åtog sig kommissionen att skydda arbetstagare från arbetsrelaterad cancer genom ett arbetsmiljöinitiativ. Detta har delvis uppnåtts genom att direktivet om carcinogener och mutagena ämnen setts över i syfte att fastställa gränsvärden för exponeringen för vanliga cancerframkallande kemikalier på europeiska arbetsplatser.

Se vårt projekt: Undersökning av arbetstagares exponering för cancerriskfaktorer i Europa