Arbetsrelaterad cancer

Ett av de största hälsoproblemen på arbetsplatser såväl i Europa som i övriga världen är arbetsrelaterad cancer. År 2015 stod arbetsrelaterad cancer för uppskattningsvis 53 procent av alla arbetsrelaterade dödsfall i EU och andra utvecklade länder. Enligt färdplanen om cancerframkallande ämnen från 2016 orsakas runt 120 000 arbetsrelaterade cancerfall i EU varje år av exponering för cancerframkallande ämnen på arbetet, vilket leder till ungefär 80 000 dödsfall varje år.

Men även strålning, stress och andra faktorer som beror på arbetets organisation och arbetsförhållandena har kopplats till arbetsrelaterad cancer. Enligt nya rön tycks det också som att exponering på arbetet för hormonstörande ämnen (bland annat vissa bekämpningsmedel) eller nanomaterial kan leda till cancer.

Denna oroväckande statistik har lett till åtgärder. Under 2017 åtog sig kommissionen att skydda arbetstagare från arbetsrelaterad cancer genom ett arbetsmiljöinitiativ. Detta har delvis uppnåtts genom att direktivet om carcinogener och mutagena ämnen setts över i syfte att fastställa gränsvärden för exponeringen för vanliga cancerframkallande kemikalier på europeiska arbetsplatser.

Se vårt projekt: Undersökning av arbetstagares exponering för cancerriskfaktorer i Europa