Den cirkulära ekonomin och dess effekter på arbetsmiljön

circular-economy.jpg

© freepik/rawpixel.com

Under EU-Oshas tredje prognoscykel tittar man på förändringar i arbetslivet som EU:s övergång till en cirkulär ekonomi kan resultera i och hur dessa kan påverka arbetsmiljön. 

Projektet ska ge beslutsfattare i EU, medlemsländernas regeringar, fackföreningar och arbetsgivare nödvändig information om förändringar och utvecklingstendenser kopplade till den cirkulära ekonomin, hur dessa kommer att påverka arbetets karaktär och organisation samt nya arbetsmiljörelaterade utmaningar som de kan medföra.

Vad är en cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi avser cirkulärt flöde och effektiv (åter)användning av resurser, material och produkter. Produkternas och materialens livslängd förlängs och avfallet minimeras. Produkterna och industriprocesserna utformas för att hålla resurserna i bruk, och avfall eller restprodukter som inte kan undvikas återanvänds eller återvinns.

Varför behövs projektet?  

Att övergå till en cirkulär ekonomi är en viktig drivkraft för EU:s mål att uppnå koldioxidneutralitet senast 2050 samtidigt som hållbar tillväxt och sysselsättning skapas. Övergången får betydande konsekvenser för politik och lagstiftning, vilket kommer att påverka framtida jobb. Den kommer också att påverka arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Det innebär till exempel

  • effekter på sysselsättningen inom risksektorer på områdena underhåll och reparation samt demontering och återvinning, vilket kan påverka arbetsvillkoren negativt,
  • förändringar i organisationsprocesserna och/eller ny utformning av arbetsuppgifterna, vilket kan påverka arbetets innehåll och tillfredsställelsen med arbetet.

Vad gör EU-Osha för att identifiera nya risker och förutse förändringar som kan påverka arbetsmiljön? 

Framtiden kan utvecklas i olika riktningar, som kan formas genom de åtgärder som vidtas av de olika berörda aktörerna och de beslut som fattas i dag. EU-Oshas framtidsprojekt bygger på en rad olika metoder, däribland litteraturgenomgångar, samråd med experter och utarbetande av scenarier. EU-Osha anordnar workshoppar för att inhämta kunskap, hjälpa till att sprida resultaten och främja debatt.

Fas 1 av denna studie, som består av en omfattande litteraturgenomgång och expertintervjuer, syftar till att utarbeta fyra makroscenarier där man tittar på Europa år 2040 när det gäller den cirkulära ekonomin och dess effekter på arbetsmiljön.

Fas 2, som syftar till att sprida och skräddarsy scenarier genom dialog med intressenter och workshoppar, ska leda till utarbetande av skräddarsydda mikroscenarier. Scenarierna kommer att användas för att uppmuntra till dialog och reflektion bland olika intressentgrupper när det gäller potentiella framtidsutsikter. Syftet är att skapa en grund för beslutsfattande i dag för att göra arbetet hälsosammare och säkrare i morgon.

I fas 3 prioriteras spridning av resultaten till beslutsfattare. EU-Osha är bland annat värd för en samarbetsworkshop med gemensamma forskningscentrumet (JRC) och kartlägger synergier inom politikområdena cirkulär ekonomi och arbetsmiljö. EU-Osha fortsätter att stödja spridningen av framsynthetsprojektets resultat till sina intressenter.