Bedrägeribekämpning och förhindrande av intressekonflikter

EU-Osha har åtagit sig att förbättra det förebyggande arbetet, spårningen och utredningsvillkoren i fråga om bedrägerier samt att åstadkomma lämpliga återställande och avskräckande åtgärder med hjälp av proportionerliga och avskräckande påföljder, med full hänsyn till rättssäkerheten.

Bedrägeribekämpning och förhindrande

För detta ändamål har byrån antagit en övergripande strategi för bedrägeribekämpning som fastställer ansvaret för olika aktörer.

Detta är i linje med byråns budgetförordning (artiklarna 30 och 111) samt med kraven i färdplanen för uppföljningen av den gemensamma strategin för EU:s decentraliserade byråer från den interinstitutionella arbetsgruppen.

Användbara länkar

Förebyggande och hantering av intressekonflikter

EU-Osha ska garantera integriteten hos de beslut och den information som byrån tar fram och främja ansvarigheten när det gäller byråns arbete och aktiviteter. Med anledning av detta spelar förebyggandet och hanteringen av intressekonflikter en viktig roll.

Vid utnämningen och vart fjärde år lämnar ledamöterna i styrelsen och direktionen sina förklaringar om att inga intressekonflikter föreligger. Detta sker i enlighet med byråns policy om förebyggande och hantering av intressekonflikter. Denna information finns på webbplatsen. Samma regler gäller för de externa experterna.

För att garantera insyn är intresseförklaringarna från verkställande direktören och de högre tjänstemännen också offentligt tillgängliga.

Användbara länkar

EU-Oshas policy om hantering av intressekonflikter

Styrelsens, direktionens och de rådgivande gruppernas intresseförklaringar

Verkställande direktörens och de högre tjänstemännens intresseförklaringar

Good Practices for the Management Board members at EU-OSHA