Högre tjänstemän

Tillförordnad verkställande direktör

William Cockburn

William Cockburn har utnämnts till tillförordnad verkställande direktör till dess att en ny verkställande direktör tillträder.

William har arbetat på EU-Osha sedan 1998, där han har inriktat sig på områdena forskningssamordning och nya risker, och var ansvarig för den första europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener).

William har en juris kandidatexamen och en filosofie magisterexamen i ergonomi (Loughboroughs universitet). Innan han kom till EU-Osha forskade han på universitetet där han undersökte företags säkerhetskultur och inom den privata sektorn som ergonomikonsult och forskningsledare för projekt inom hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Intresseförklaring – CV

Chef för kommunikations- och marknadsföringsavdelningen

Andrew Smith

Andrew började arbeta på EU-Osha år 2000. Som chef för kommunikations- och marknadsföringsenheten är han ansvarig för utvecklingen och genomförandet av alleuropeiska kommunikationsstrategier, däribland flerpartsupplysningskampanjer och e-kommunikation.

Andrew, som är utbildad samhällsvetare (Bristols universitet), har mer än 25 års erfarenhet inom kommunikation. Före sin nuvarande tjänst arbetade han i fem år som informations- och kommunikationchef på Europeiska vetenskapsstiftelsen, och 1989–1995 var han kommunikationsansvarig för Storbritanniens ekonomiska och sociala forskningsråd.

Intresseförklaring – CV

Tillförordnad chef för enheten för förebyggande och forskning

Malgorzata Milczarek

Malgorzata Milczarek började på EU-Osha 2006 som projektledare. Hon har arbetat vid enheten för förebyggande och forskning med fokus på projekt om psykisk hälsa på arbetsplatsen, arbetsrelaterad stress och andra psykosociala risker såsom våld och trakasserier. Hon har även varit ansvarig för ett större projekt om arbetsmiljö i mikro- och småföretag.

Malgorzata Milczarek har en masterexamen i psykologi (Warszawas universitet) och en doktorsexamen i arbetspsykologi (Schlesiens universitet). Innan hon började på EU-Osha arbetade hon som akademisk forskare vid det centrala institutet för arbetarskydd – det nationella forskningsinstitutet (Polen).

Intresseförklaring – CV

Chef för resurs- och servicecentrumet

 Andrea Baldan

Andrea Baldan började på EU-Osha 2018 som chef för resurs- och servicecentrumet, är han ansvarar för gruppen som tillhandahåller stödtjänster åt byrån, bland annat personal, ekonomi, inköp, budget, redovisning och dokumenthantering.

Innan Andrea kom till byrån arbetade han tio år vid Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling i London. Där ansvarade han för tillsynen av inköpssystem och inköpsverksamheter samt tekniskt samarbete, ledde multidisciplinära effektiviseringsprojekt samt utformade och genomförde interna styrprojekt. Han inledde sin karriär inom internationell utveckling och arbetade med Europeiska kommissionens tekniska stödprojekt i utvecklingsländer. Under lång tid arbetade han i Sydafrika med förvaltning av ekonomiska utvecklingsfonder och projekt.

Andrea är certifierad förändringsledare och certifierad enligt PRINCE2 (Foundation) och han har en MBA från University of Wales (Storbritannien) och en civilekonomexamen från universitetet LIUC (Italien).

Intresseförklaring – CV