Högre tjänstemän

Den verkställande direktören

Christa Sedlatschek

sedlatschek@osha.europa.eu

Tfn: 0034 944 358 302 (assistent)

Foto på Christa Sedlatschek

Christa utnämndes till EU-Oshas verkställande direktör 2011 och är nu inne på sin andra mandatperiod. Hon är den rättsliga företrädaren och ansvarar för ledningen och den dagliga driften av EU-Osha, däribland alla finansiella, administrativa och personalrelaterade frågor, med fullmakt av styrelsen. Mandatperioden är på fem år och den kan förnyas en gång. Verkställande direktören är ansvarig inför styrelsen.

Christa är läkare (Wiens universitet) och specialist på arbetshälsa. Efter att ha avslutat sina studier började hon arbeta på den österrikiska yrkesinspektionen och flyttade till ministeriet för arbetsmarknads- och sociala frågor 1993, där hon tog över funktionen som biträdande chef för avdelningen för yrkesmedicin.

År 1998 rekryterades hon till EU-Osha där hon inriktat sig på utveckling och spridning av information om god praxis, samtidigt som hon blev chef för den tidigare arbetsmiljöenheten. Under den tiden fick hon en fördjupad kunskap om EU och befintliga arbetsmiljö- och hälsosystem i medlemsstaterna.

År 2003 började hon arbeta på det tyska federala institutet för arbetarskydd och hälsa (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAuA), där hon 2004 blev chef för det nationella ”Initiative New Quality of Work, INQA” . Initiativet lanserades av det tyska förbundsministeriet för arbete och sociala frågor som en följd av toppmötet i Lissabon 2000. Initiativet syftar till att bidra till att skapa fler och bättre jobb i EU.

Intresseförklaring – CV

Chef för kommunikations- och marknadsföringsavdelningen

Andrew Smith

smith@osha.europa.eu

Tel. 0034 944 358 342 (assistent)

Andrew började arbeta på EU-Osha år 2000. Som chef för kommunikations- och marknadsföringsenheten är han ansvarig för utvecklingen och genomförandet av alleuropeiska kommunikationsstrategier, däribland flerpartsupplysningskampanjer och e-kommunikation.

Andrew, som är utbildad samhällsvetare (Bristols universitet), har mer än 25 års erfarenhet inom kommunikation. Före sin nuvarande tjänst arbetade han i fem år som informations- och kommunikationchef på Europeiska vetenskapsstiftelsen, och 1989–1995 var han kommunikationsansvarig för Storbritanniens ekonomiska och sociala forskningsråd.

Intresseförklaring – CV

Chef för enheten för förebyggande och forskning

William Cockburn

cockburn@osha.europa.eu

Tel. 0034 944 358 372 (assistent)

William har sedan 2012 varit ansvarig för EU-Oshas enhet för förebyggande och forskning, som utvecklar arbetarskydds- och hälsoinnehållet och omfattar Europeiska riskcentrumet.

William har arbetat på EU-Osha sedan 1998, där han har inriktat sig på områdena forskningssamordning och nya risker, och var ansvarig för den första europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener).

William har en juris kandidatexamen och en filosofie magisterexamen i ergonomi (Loughboroughs universitet). Innan han kom till EU-Osha forskade han på universitetet där han undersökte företags säkerhetskultur och inom den privata sektorn som ergonomikonsult och forskningsledare för projekt inom hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Intresseförklaring – CV

Chef för resurs- och servicecentrumet

 Andrea Baldan

baldan(snabel-a)osha(punkt)europa(punkt)eu

Tfn: 0034 944 358 322 (assistent)

Andrea Baldan började på EU-Osha 2018 som chef för resurs- och servicecentrumet, är han ansvarar för gruppen som tillhandahåller stödtjänster åt byrån, bland annat personal, ekonomi, inköp, budget, redovisning och dokumenthantering.

Innan Andrea kom till byrån arbetade han tio år vid Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling i London. Där ansvarade han för tillsynen av inköpssystem och inköpsverksamheter samt tekniskt samarbete, ledde multidisciplinära effektiviseringsprojekt samt utformade och genomförde interna styrprojekt. Han inledde sin karriär inom internationell utveckling och arbetade med Europeiska kommissionens tekniska stödprojekt i utvecklingsländer. Under lång tid arbetade han i Sydafrika med förvaltning av ekonomiska utvecklingsfonder och projekt.

Andrea är certifierad förändringsledare och certifierad enligt PRINCE2 (Foundation) och han har en MBA från University of Wales (Storbritannien) och en civilekonomexamen från universitetet LIUC (Italien).

Intresseförklaring – CV