Kontakta oss

EU-Osha tar fram, samlar in, analyserar och sprider information om arbetsmiljöfrågor, i syfte att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser i hela EU.

Våra webbplatser är fullt sökbara och innehåller heltäckande information om arbetsmiljöfrågor. Vi föreslår att du försöker hitta informationen på vår webbplats och på OSHwiki.  

Om du dock inte skulle hitta just den information du söker efter kan du kontrollera om din fråga finns med bland våra vanliga frågor nedan. Om inte kan du kontakta oss via kontaktformuläret.

Även om vi har begränsade resurser kommer vi att göra vårt bästa för att svara inom två veckor. Du kan använda vilket som helst av de officiella EU-språken, men kom ihåg att det kan dröja ett tag innan vi översätter ditt meddelande och vårt svar. Meddelanden på engelska besvaras sannolikt snabbare, eftersom all vår personal talar engelska. Vi försöker besvara frågor så snabbt som möjligt.

Image
miribilla building

 

European Agency for Safety and Health at Work
12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPANIEN
E-post: <span class=information [at] osha [dot] europa [dot] eu" />

Kontakt

 

 

Brussels Liaison Office
European Agency for Safety and Health at Work
Square de Meeûs 38/40,
1000 Bryssel, Belgien
Tfn +32 2 401 68 59
Fax +32 2 401 68 68
E-post: <span class=obrien [at] osha [dot] europa [dot] eu" />

VANLIGA FRÅGOR

 • 1. Var kan jag få råd om ett arbetsmiljöproblem?

  EU-Osha är ett informationsorgan. På vår webbplats finns användbar information och tips om olika arbetsrelaterade hälsoproblem, t.ex. stress, trakasserier, hudsjukdomar osv.

  Tyvärr får inte EU-Osha ge råd om konkreta arbetsmiljösituationer, ingripa i domstolsmål eller blanda sig i lokala eller nationella myndigheters arbete. Till en början är det bäst att du kontaktar din nationella kontaktpunkt.

  De förmedlar kontakter med det nationella organ eller den nationella myndighet som kan vara till hjälp i ditt fall.

 • 2. Hur kan jag ansöka om ersättning för en arbetsolycka eller en arbetsrelaterad sjukdom?

  Systemen för ersättning är olika i varje medlemsstat och beror på anställningssektor, arbetsuppgifter och yrkesstatus. Upplysningar om enskilda medlemsstater får du via de nationella kontaktpunkterna, och allmänna upplysningar för EU‑medborgare som bor och arbetar utomlands får du från Europeiska kommissionen.

 • 3. Är EU-Osha ansvarig för arbetsmiljöpolitiska initiativ i EU och genomförandet av dem?

  EU-Osha är EU:s informationsbyrå på arbetsmiljöområdet. Vårt arbete bidrar till Europeiska kommissionens strategiska ram för arbetsmiljön 2014–2020 och EU:s andra tillämpliga strategier och program, t.ex. Europa 2020. EU-Osha medverkar dock inte i utarbetandet av EU:s lagstiftning och politik, eftersom detta är Europeiska kommissionens uppgift. EU-Osha har inte heller något ansvar för att inspektera arbetsplatser eller genomföra EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning.

 • 4. Var kan jag hitta EU-statistik om arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar och de kostnader som är förknippade med dessa?

  Upplysningar om statistik, undersökningsresultat och andra användbara länkar finns i avdelningen Undersökningar och statistik på denna webbplats. Av EU-Oshas Esener-undersökningar framgår hur arbetsplatserna i EU hanterar arbetsmiljörisker i praktiken.

  Europeiska kommissionen har sin egen tjänst för statistisk information, Eurostat. Länkar som kan vara intressanta:

 • 5. Var kan jag hitta statistik, standarder och lagstiftning på nationell nivå? Och kommer informationen att vara tillgänglig på olika EU-språk?

  En del information om nationell arbetsmiljölagstiftning finns på vår webbplats. Dessutom kan din nationella kontaktpunkt ge råd om var du kan hitta ytterligare resurser. Mycket av informationen på en kontaktpunkts webbplats finns på respektive lands språk. Dessutom lämnar de flesta medlemsstater vissa upplysningar på engelska.

 • 6. Var kan jag hitta upplysningar om EU:s arbetsmiljölagstiftning?

  Upplysningar om EU:s direktiv, riktlinjer och standarder på arbetsmiljöområdet, indelade enligt ämne, finns i avdelningen Arbetsmiljölagstiftning på denna webbplats. EU-direktivens fullständiga text på alla EU-språk samt ytterligare upplysningar finns på Europeiska kommissionens webbplats Eur-Lex.

  Tänk på att det i EU-direktiven fastställs minimikrav, och att medlemsstaterna kan anta strängare regler när de genomför arbetsmiljödirektiven i nationell lagstiftning, så det kan finnas olika krav i medlemsstaterna.

 • 7. Hur får jag tag på kopior av europeiska standarder?

  De nationella medlemmarna i de europeiska standardiseringsorganisationerna säljer europeiska standarder som nationella standarder och förslag till standarder. Ytterligare upplysningar lämnas av Europeiska standardiseringskommittén.

 • 8. Hur får jag tag på kopior av rapporter från EU-Osha?

  Alla våra publikationer finns i avdelningen Publikationer på denna webbplats. De kan läsas online och laddas ned kostnadsfritt. Tryckta kopior kan beställas via EU Bookshop.

 • 9. Kan jag kopiera EU-Oshas material?

  Ja, så länge du anger källan på följande sätt:

  © Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha), [datum]. Kopiering tillåten med angivande av källan.

  Observera att du inte får ändra innehållet i text eller illustrationer utan EU-Oshas uttryckliga tillstånd.

 • 10. Var kan jag hitta resurser för utbildningsändamål?

  EU-Osha tillhandahåller inte resurser specifikt för utbildning, men upplysningar om relevanta ämnen finns i avdelningen Ämnen, och vissa av våra publikationer innehåller fallstudier om utbildning. Dessutom hittar du korta PowerPoint-presentationer, som kan anpassas för utbildningsändamål, på https://es.slideshare.net/euosha/presentations

  En bra utbildningsresurs är serien av korta och språkfria animerade filmer med figuren Napo. Dessa kan laddas ned från Napos webbplats och ger en lättsam introduktion till arbetsmiljöfrågor, samtidigt som de väcker diskussion. Den webbaserade utbildningsmodulen om väsentliga arbetsmiljöfrågor för låg- och mellanstadieskolor, ”Napo för lärare”, kan också erhållas kostnadsfritt. 

  Dessutom finns upplysningar om skolundervisning och fortbildning i webbplatsens avdelning Integrera arbetsmiljöfrågor i undervisningen.

  Andra bra informationskällor är nationella kontaktpunkter, Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, Cedefop (Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning) och Enetosh (Europeiska nätverket för utbildning och fortbildning i arbetsmiljö).

 • 11. Kan EU-Osha stödja eller göra reklam för några kommersiella produkter eller tjänster?

  Tyvärr kan EU-Osha inte stödja eller göra reklam för några kommersiella produkter eller tjänster.

 • 12. Skulle EU-Osha vara intresserad av att finansiera mitt projekt?

  I princip ger vi inte ekonomiskt stöd till externa projekt.

  I dokumentet ”EU funding opportunities for EU-OSHA stakeholders” finns information om finansiering i EU med avseende på arbetsmiljö. Dessutom kan en allmän översikt över vilka bidrag och lån som erbjuds av EU erhållas från Europeiska kommissionens generalsekretariat, och en allmän översikt över offentliga kontrakt och offentlig finansiering kan erhållas från Europeiska kommissionen.

  Om projektet avser säkerhet och hälsa på nationell nivå rekommenderar vi att du kontaktar din nationella kontaktpunkt.