Rehabilitering och återgång till arbetet

Europas arbetskraft åldras: pensionsåldern höjs i många medlemsländer och många arbetstagare kommer sannolikt att få ett längre arbetsliv. Detta innebär också att många arbetstagare kommer att bli sjuka, och bättre strategier för återgång till arbetet kommer att krävas för att arbetsplatserna ska fortsätta vara hållbara.

Återgång till arbetet efter en medellång till lång sjukfrånvaro är en komplicerad process. Den innehåller bland annat ett antal steg och kombinerade åtgärder från olika yrkesgrupper som inte alltid är vana vid att arbeta tillsammans, men arbetsplatsen bör vara det centrala för systemen för återgång till arbete. EU-Osha har för detta ändamål beställt forskning inom politik och system för rehabilitering och återgång till arbetet, som ska sammanställa god praxis från runtom i Europa.

Ungefär 1,6 miljoner människor i arbetsför ålder diagnostiseras med cancer i Europa varje år. Enligt forskningsresultat som lades fram vid en EU-Osha anordnad workshop om yrkesrelaterad cancer finns det dock färre åtgärder för återintegrering och återgång till arbetet för arbetstagare som drabbats av cancer, inbegripet arbetsrelaterad cancer, jämfört med de åtgärder som finns för belastningsbesvär och stressrelaterade hälsoproblem.

Fler och fler som har överlevt cancer återgår till att arbeta. Det är viktigt att underlätta deras rehabilitering, både för att främja denna sårbara grupps välbefinnande och för att begränsa konsekvenserna för samhället och ekonomin. EU-Osha har gjort undersökningar som rör denna fråga och publicerat genomgångar om rehabilitering och återgång till arbetet efter cancer och rekommendationer till företagen.

Rehabilitering och återgång till arbetet efter cancer: litteraturgenomgång

Politik och praxis för rehabilitering och återgång till arbetet efter cancer – nuvarande strategier: redogörelse från seminarier

Nio fallstudier om program för rehabilitering/återgång till arbetet