EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2021–2027

Image

I Europeiska kommissionens strategiska ram för arbetsmiljö 2021–2027 fastställs de viktigaste prioriteringarna och åtgärderna för att förbättra arbetstagares hälsa och säkerhet och den tar itu med snabba förändringar som påverkar ekonomin, demografin och arbetsmönstren.

Strategiska prioriteringar

Den strategiska ramen fungerar som en trepartsstrategi som involverar EU:s institutioner, medlemsstater, arbetsmarknadsparter och andra intressenter. Följande tre viktiga prioriteringar ligger i fokus:

  1. Förutse och hantera förändring mot bakgrund av den gröna, digitala och demografiska omställningen.
  2. Förbättra förebyggandet av arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar samt sträva mot en nollvisionsstrategi vad gäller arbetsrelaterade dödsfall.
  3. Stärka beredskapen för att kunna hantera nuvarande och framtida hälsokriser.

Genomförandet av ramen – EU-Oshas avgörande roll

Hur väl ramen fungerar beror på dess genomförande på EU-nivå, på nationell nivå, på sektoriell nivå och på företagsnivå. För detta ändamål kommer effektivt verkställande, social dialog, finansiering, information och datainsamling att vara avgörande. Tack vara EU-Oshas omfattande nätverk av partner kan byrån främja åtgärder, samarbete och utbyte och uppfylla ramens mål.

EU-Oshas framtidsstudier och översiktsprojekt syftar till att förutse risker och identifiera prioriteringar samt till att underbygga utvecklingen av arbetsmiljöpraxis och arbetsmiljöpolitik på områden som digitalisering och gröna arbetstillfällen samt stress och psykosociala risker. EU-Osha tillhandahåller också användarvänliga resurser för att hjälpa arbetsplatser att omsätta förebyggande i praktiken, med flera olika vägledningar för att hjälpa till att hålla arbetstagare säkra under pandemin, oavsett om de exponeras i frontlinjen eller om de behöver anpassa sig för att jobba hemifrån. EU-Oshas medverkan i färdplanen om cancerframkallande ämnen och dess kampanjer för Ett hälsosamt arbetsliv visar byråns engagemang för att främja en kultur av förebyggande i och utanför Europa, vilket är en hörnsten för EU:s arbetsmiljöpolitik.

Läs mer om EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2021–2027