E-verktyg för arbetsmiljöområdet

Image

Utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) har lett till utveckling av allt fler interaktiva onlinebaserade verktyg (e-verktyg), och denna trend gäller även på arbetsmiljöområdet. Många arbetsmiljöaktörer har redan visat intresse för den nya tekniken och dess möjligheter, och under de senaste åren har många e-verktyg utvecklats för arbetsmiljöområdet. En viktig drivkraft för utvecklingen av dessa verktyg, särskilt bland mikroföretag och små företag, har varit behovet av ett enkelt sätt att följa lagstiftningen och främja en god arbetsmiljökultur.

Vad är ett e-verktyg?

Ett e-verktyg är ett program som kan köras via internet, på en dator, en telefon, en surfplatta eller annan elektronisk enhet. Att det är ett elektroniskt verktyg skiljer det från traditionella pappersbaserade verktyg eller publikationer.

E-verktyg är interaktiva. De behöver någon typ av information från användaren, oavsett om det är i form av uppgifter (t.ex. genom att en ruta eller ett datafält fylls i) eller mätning av miljön (t.ex. en smarttelefon som mäter buller eller ljusnivåer). Utifrån de här uppgifterna producerar verktyget skräddarsydd information för användaren (t.ex. genom att guida användaren genom en beslutsprocess). I det avseendet är ett e-verktyg annorlunda jämfört med ett statiskt eller passivt instrument såsom ett traditionellt faktablad, en checklista eller en e-guide.

E-verktyg på arbetsmiljöområdet är tänkta att ge stöd och/eller resurser till organisationer (framför allt mikroföretag och små företag som ofta är de organisationer som har störst nytta av de här verktygen) för att hjälpa dem att hantera risker i arbetslivet. E-verktyg kan dock utvecklas för en rad olika ändamål som kan vara mycket allmänna och tillämpliga för en varierad målgrupp, eller mycket mer specifika och skräddarsydda. De kan exempelvis användas för

 • att hjälpa till att genomföra arbetsmiljölagstiftning (se till att stora arbetsmiljöaktörer uppfyller sina rättsliga skyldigheter),
 • att främja en förebyggande kultur (för att öka medvetenheten, i informationssyfte),
 • utbildningsändamål (t.ex. e-lärande).

Fördelar med e-verktyg

För organisationer och enskilda användare kan e-verktyg på området arbetsmiljö bidra till följande:

 • Stärka mikroföretag och små företag samt göra det möjligt att förebygga arbetsmiljörisker inom företaget.
 • Underlätta verksamheten (data i elektronisk form kan kommuniceras och analyseras lättare än om det kommer på papper).
 • Bidra till att identifiera faror och risker på arbetsplatsen.
 • Underlätta riskbedömning.
 • Illustrera tänkbara lösningar på arbetsmiljöproblem.
 • Stödja genomförandet av förebyggande åtgärder på arbetsplatsen.
 • E-verktyg är enkla att använda, interaktiva och lättåtkomliga.

Till skillnad från pappersbaserade verktyg går det att kontrollera användningen av ett e-verktyg. Det går också att få feedback på hur effektivt och funktionellt ett e-verktyg är. Resultatet från e-verktyg (t.ex. statistik) kan dessutom användas som projektindikatorer och ge anonym data för att kontrollera resultatet av arbetsmiljöpolitik.

För mellanhänder och beslutsfattare kan e-verktyg användas som instrument för att öka medvetenheten (t.ex. i samband med en kampanj) och kan mobilisera olika aktörer (t.ex. arbetsmarknadsparter, inspektioner).

E-verktyg är också attraktiva för unga människor (arbetstagare, studenter) och genom spridning online – via internet och sociala medier – kan de nå en mycket bred målgrupp.

Utmaningar med e-verktyg

Det finns en rad faktorer som man måste ta hänsyn till när man utvecklar ett e-verktyg:

 • Vilken teknik krävs? Faktorer som måste beaktas är värdtjänster (hosting) samt vilka olika enheter och operativsystem verktyget ska användas på.
 • Vilka utvecklings- och underhållskostnader finns? Utvecklingskostnaderna för e-verktyg är vanligtvis låga jämfört med pappersbaserade verktyg, eftersom de inte medför några tryck-, distributions- eller lagerkostnader. I takt med att ett verktyg utvecklas uppstår dock behov av nya funktioner (t.ex. för ökad interaktivitet) och det kostar pengar och tar tid att utveckla dessa. Underhåll och uppdatering av e-verktyg medför också kostnader.
 • Ska verktyget vara en internetbaserad applikation eller en mobilapp? En del e-verktyg kan användas som de är på en telefon och kräver ingen internetuppkoppling, medan andra utvecklas som interaktiva webbplatser som kräver att man är ansluten till internet. Det är lättare att utvärdera hur framgångsrik en interaktiv webbplats är jämfört med mobilappar, men å andra sidan kanske inte användaren alltid har tillgång till internet. Vilken plattform som ska användas beror på vem användaren är.
 • Vem har äganderätten? Här uppstår ofta osäkerhet och svårigheter.
 • Är alla upphovsrättsliga frågor utredda (t.ex. avseende programvara, innehåll, bilder)? Upphovsrätten för tryckta publikationer är inte densamma som för e-verktyg, och ofta måste en jurist rådfrågas för att reda ut denna typ av frågor.

Även om e-verktyg kan vara dyra att underhålla och uppdatera så finns det möjligheter att minimera kostnaderna genom att dela kunskap och införa gemensamma metoder.

EU-Osha och e-verktyg

EU-Osha anser att e-verktyg spelar en viktig roll i arbetet med att göra våra arbetsplatser säkrare och sundare. Därför satsar EU-Osha på att främja utvecklingen av nya e-verktyg på området och stödja, främja och sprida de e-verktyg som redan finns i dag. EU-Osha inriktar sig på icke-kommersiella och icke vinstdrivande e-verktyg, eller sådana som är gratis för slutanvändaren.

EU-Osha medverkar i utvecklingen av e-verktyg inom arbetsmiljöområdet på följande sätt:

 • Sammanför intressenter (utvecklare, entreprenörer, experter, användare) för att diskutera behov och utmaningar.
 • Sprider information och kunskap om hur e-verktyg kan utvecklas.
 • Utbyter information om goda exempel när det gäller utveckling av e-verktyg.
 • Identifierar utmaningar vid utveckling av e-verktyg.
 • Stöder årliga möten.
 • Sprider information om hur verktygen kan överföras.

EU-Osha stöder befintliga verktyg på följande sätt:

 • Främjar e-verktyg genom artiklar på OSHwiki.
 • Uppmuntrar andra institutioner, organisationer och medlemsstaterna att dela, anta och anpassa befintliga verktyg.
 • Fungerar som plattform för att främja e-verktyg över gränser (verktyg inkluderas/förespråkas i andra projekt eller kampanjer).

Läs mer om e-verktyget för event och workshoppar som genomförs av EU-Osha.

Läs OSHwiki-artiklar om e-verktyg, t.ex. artiklarna SEIRICH: a tool for the assessment of chemicals in occupational environments (ett verktyg för bedömning av kemikalier i arbetsmiljön) och SUBSPORT - Substitution Support Portal (en portal om ersättning av farliga kemikalier).