Friska arbetsplatser stoppar pandemin

© EU-OSHA

Covid-19: Resurser för arbetsplatsen

Covid-19-pandemin är en av de största utmaningar som samhället och företagen ställts inför. Det är bara möjligt att övervinna denna utmaning om vi arbetar tillsammans för att stoppa spridningen av sjukdomen och skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för både hemmabaserade distansarbetare och dem som återvänder till sina vanliga arbetsplatser. Denna avdelning innehåller en samling med vägledningar, upplysningsmaterial och ytterligare länkar om ämnet.

På arbetsplatser där arbetstagare kan exponeras för ett virus som tillhör kategorin biologiska agenser måste arbetsgivarna genomföra en riskbedömning och vidta lämpliga åtgärder. Vägledningen som presenteras på denna sida syftar till att hjälpa arbetsgivarna med dessa uppgifter. De lagstadgade minimikraven anges i direktivet om biologiska agenser. Läs mer om detta ämne i vår avdelning om farliga ämnen (underavdelning biologiska agenser).

EU-vägledning

Vad kan arbetsplatser göra i praktiken för att bidra till att hantera pandemin och skydda arbetstagarna? Kunskap och medvetenhet är avgörande. Alla måste vara välinformerade om hur viruset sprids, symtom på infektion och hur exponering minimeras. Vår vägledning hjälper organisationer att förse arbetstagarna med den information de behöver och vidta åtgärder för att förebygga infektioner.

Covid-19: Tillbaka till arbetet – Anpassa arbetsplatsen och skydda arbetstagarna (pdf-version

Covid-19: vägledning för arbetsplatsen

Prova OiRA:s riskbedömningsverktyg för covid-19

Upplysningsvideo Napo i…stoppa pandemin

Distansarbete

I den situation av isolering som nu råder på grund av covid-19-pandemin är miljontals europeiska arbetstagare tvungna att arbeta hemifrån på heltid för att minska risken för att smittas av viruset. Denna nya verklighet kan få allvarliga följder för vår fysiska och psykiska hälsa. Denna vägledning visar hur människor effektivt kan skydda sig själva under distansarbete i hemmet.

Praktiska tips för att göra distansarbetet i hemmet så hälsosamt, säkert och effektivt som möjligt

Databas med praktiska verktyg och vägledning för att hantera belastningsbesvär: distansarbete

Upplysningsvideo Napo…distansarbetar för att stoppa pandemin

Resurser från EU och internationella organisationer

Europeiska kommissionen: Riktlinjer för skydd av säsongsarbetare

Europeiska kommissionen: Faktablad om skydd av säsongsarbetare 

European Commission: webpage on Covid-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

International Labour Organization (ILO)

World Health Organization (WHO) 

Biologiska agenser

Vi vill öka medvetenheten om exponering för dessa faror på arbetet och ge mer information om tillhörande hälsoproblem, vilket inte bara omfattar infektionssjukdomar utan också cancer och allergier.

Biologiska agenser och arbetsrelaterade sjukdomar: resultat av en litteraturgenomgång, expertundersökning och analys av övervakningssystem

Epidemier och arbetsplatsen

Epidemics and the Workplace

Biologiska agenser

Exponering för biologiska agenser och relaterade hälsoproblem för hälso- och sjukvårdspersonal

Exponering för biologiska agenser och relaterade hälsoproblem i djurrelaterade yrken

Biologiska agenser och anknutna arbetsrelaterade sjukdomar inom yrken som innefattar resor och kontakt med resenärer

Exponering för biologiska agenser och relaterade hälsoeffekter inom sektorerna för avfallshantering och avloppsvattenrening

Exponering för biologiska agenser och relaterade hälsoproblem inom åkerbruk