Friska arbetsplatser stoppar pandemin

Image

Covid-19: Resurser för arbetsplatsen

Covid-19-pandemin är en av de största utmaningar som samhället och företagen ställts inför. Det är bara möjligt att övervinna denna utmaning om vi arbetar tillsammans för att stoppa spridningen av sjukdomen och skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för både hemmabaserade distansarbetare och dem som återvänder till sina vanliga arbetsplatser. Denna avdelning innehåller en samling med vägledningar, upplysningsmaterial och ytterligare länkar om ämnet.

At workplaces where workers can be exposed to a virus, which belongs to the category biological agents, employers have to carry out a workplace risk assessment and set appropriate measures. The guidance presented on this page is aimed at supporting employers in these duties. The minimum legal requirements are laid out in the Biological Agents Directive. More information on the topic can be found in our section on dangerous substances (subsection biological agents).

EU guidance

What can workplaces do in practice to help tackle this pandemic and protect employees? Knowledge and awareness are key — everyone must be well informed about how the virus spreads, the symptoms of infection and how to minimise exposure. Our guidance helps organisations to provide workers with the information they need and put measures in place to prevent infection.

Effekterna av postcovid för arbetstagare och arbetsplatser – arbetsmiljöarbetets roll

COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers (a PDF version)

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for recovering workers

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for managers

Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings

COVID-19: guidance for the workplace

OiRA COVID-19 risk assessment tool

Awareness-raising video Napo in…stop the pandemic

Telework

In the current context of confinement due to the COVID-19 pandemic, millions of European workers are forced to work from home full-time to cut down the risk of contracting the virus. A new reality that can take its toll on our physical and mental health. This guidance shows how people can effectively protect themselves during home-based telework.

Practical tips to make home-based telework as healthy, safe and effective as possible

MSD database of practical tools and guidance: telework

Awareness-raising video Napo is… teleworking to stop the pandemic

Resources from EU and international organisations

European Commission: Guidelines for the protection of seasonal workers

European Commission: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on Covid-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

På arbetsplatser där arbetstagare kan exponeras för ett virus som tillhör kategorin biologiska agenser måste arbetsgivarna genomföra en riskbedömning och vidta lämpliga åtgärder. Vägledningen som presenteras på denna sida syftar till att hjälpa arbetsgivarna med dessa uppgifter. De lagstadgade minimikraven anges i direktivet om biologiska agenser. Läs mer om detta ämne i vår avdelning om farliga ämnen (underavdelning biologiska agenser).

EU-vägledning

Vad kan arbetsplatser göra i praktiken för att bidra till att hantera pandemin och skydda arbetstagarna? Kunskap och medvetenhet är avgörande. Alla måste vara välinformerade om hur viruset sprids, symtom på infektion och hur exponering minimeras. Vår vägledning hjälper organisationer att förse arbetstagarna med den information de behöver och vidta åtgärder för att förebygga infektioner.

Covid-19: Tillbaka till arbetet – Anpassa arbetsplatsen och skydda arbetstagarna (pdf-version)

Upplysningsvideo Napo i…stoppa pandemin

Distansarbete

Epidemics and the Workplace

I den situation av isolering som nu råder på grund av covid-19-pandemin är miljontals europeiska arbetstagare tvungna att arbeta hemifrån på heltid för att minska risken för att smittas av viruset. Denna nya verklighet kan få allvarliga följder för vår fysiska och psykiska hälsa. Denna vägledning visar hur människor effektivt kan skydda sig själva under distansarbete i hemmet.

Praktiska tips för att göra distansarbetet i hemmet så hälsosamt, säkert och effektivt som möjligt

Databas med praktiska verktyg och vägledning för att hantera belastningsbesvär: distansarbete

Upplysningsvideo Napo…distansarbetar för att stoppa pandemin

Resurser från EU och internationella organisationer

Exposure to biological agents and related health problems in arable farming