Biologiska agenser och arbetsrelaterade sjukdomar: resultat av en litteraturgenomgång, expertundersökning och analys av övervakningssystem

Keywords:

Denna rapport utgör en del av ett större projekt för att hantera riskerna med biologiska agenser på arbetsplatsen. Projektets syfte är att öka medvetenheten om exponeringen för dessa faror på arbetet, ge mer information om tillhörande hälsoproblem och stödja arbetet med att förebygga dem.

I rapporten redovisas resultaten av en genomgång av vetenskaplig litteratur, en expertundersökning och en analys av utvalda system som används av EU:s medlemsstater för övervakning av sjukdomar och exponeringar. Rapporten innehåller en bedömning av befintliga kunskaper i ämnet, bland annat om nya och framväxande risker, identifierade uppgiftsluckor och rekommendationer för att förbättra övervakningen och förebyggandet av dessa utbredda men dåligt kända risker.

Ladda ner in: en