Reach – förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Information om riskerna med ämnen och hur de bör hanteras måste tillhandahållas av tillverkare och leverantörer i hela leverantörskedjan.

Reach kräver även att företag eller privatpersoner som använder ett kemiskt ämne, antingen enskilt eller i en blandning, inom ramen för sin industriella eller yrkesmässiga verksamhet ska vidarebefordra information till leverantörer av kemikalier eller till Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa). Dessa företag kallas nedströmsanvändare. Nedströmsanvändare har en nyckelroll att spela för att främja säker användning av kemikalier genom att genomföra säker användning på egen webbplats och kommunicera relevant information till både sina leverantörer och deras kunder.

Förordningen är också direkt kopplad till förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP) som fastställer de faro- och försiktighetsåtgärder och piktogram som är en viktig informationskälla för skydd på arbetsplatsen.

Länkar till arbetslagstiftning

Enligt arbetslagstiftningen är det arbetsgivarens skyldighet att utföra en riskbedömning och se till att arbetstagarna skyddas och får information, vägledning och utbildning om säker användning av kemikalier på arbetsplatsen, grundat på information från märkningarna och säkerhetsdatabladet. Arbetsgivaren har också rätt att kräva ytterligare information från leverantören.

Reach samlar kontinuerligt data om hälso- och säkerhetsrisker från användningen av kemiska ämnen. Registranten (tillverkaren eller importören), som måste lämna denna information till Echa, måste också vidarebefordra denna information till nedströmsanvändaren genom att tillhandahålla ett utökat säkerhetsdatablad med exponeringsscenarier som innehåller driftsförhållanden och riskhanteringsåtgärder för säker användning, avsett för att underlätta utbildningen av arbetstagare och riskbedömningsförfarandet. Samtidigt har registranten rätt att informeras av nedströmsanvändarna om de föreslagna riskhanteringsåtgärdernas relevans, särskilt om de är olämpliga.

Registrering

Reach kräver registrering av alla kemiska ämnen som tillverkas eller importeras till EU i kvantiteter på ett ton eller mer per år.

Viktiga punkter
De flesta företag använder kemikalier, ibland även utan att inse det. Därför måste du kontrollera dina skyldigheter om du hanterar kemikalier, t.ex. färger, lim eller rengöringsmedel, i din industriella eller yrkesmässiga verksamhet. Du kan ha vissa skyldigheter enligt Reach. Om ditt företag använder kemikalier på arbetsplatsen, kontakta din arbetsgivare och ta reda på om

  • de kemiska ämnen du använder har registrerats eller är avsedda att registreras, denna information finns på Echas webbplats,
  • dina användningar omfattas av aktuella säkerhetsdatablad,
  • riskhanteringsåtgärderna som beskrivs i säkerhetsdatabladen och exponeringsscenarierna har beaktats i riskbedömningen för att garantera att kemikalien används säkert,
  • arbetstagare eller deras företrädare har tillfrågats och informerats om riskbedömningen på arbetsplatsen.

Källa: Echa, ETUI

Tillverkare och importörer lämnar information till Echa om ämnets farliga egenskaper, klassificering och märkning samt bedömning av den potentiella risk som ämnena utgör. De måste samarbeta med andra företag som registrerar samma ämne. Saknade uppgifter bör genereras och säkerhetsdatablad uppdateras.

Echas avsnitt ”Information om kemikalier” ger tillgång till centraliserade databaser som är öppna för allmänheten och myndigheterna (Echa, Europeiska kommissionen, medlemsstaternas behöriga myndigheter och verkställighet).

Tidsfrister för registrering

Reach trädde i kraft den 1 juni 2007 för att effektivisera och förbättra den tidigare lagstiftningsramen för kemikalier i EU.

I förordningen fastställdes tre registreringsfaser som avslutades den 30 november 2010, den 30 maj 2013 och den 30 maj 2018.

Läs mer om gemensamma kampanjer med europeiska fackföreningar och Echa om arbetsgivarens skyldigheter enligt Reach: 2010; 2012; 2013; 2015.

Utvärdering

Echa och medlemsstaterna utvärderar de uppgifter som lämnats av företagen för att undersöka kvaliteten på registreringsunderlagen och testningsförslagen, och för att klargöra om ett visst ämne utgör en risk för människors hälsa eller miljön. För ett utvalt antal ämnen utför en utsedd medlemsstat en grundligare utvärdering. Kemiska ämnen som redan regleras genom annan lagstiftning, t.ex. läkemedel eller radioaktiva ämnen, är helt eller delvis undantagna från Reachkraven.

Mer information om utvärderingen av kemikalier (Echa)

Godkännande och begränsning

Enligt Reach kan farliga ämnen förbjudas om deras risker är ohanterliga. Man kan också besluta att begränsa en användning eller göra ämnet föremål för ett förhandsgodkännande.

En medlemsstat eller Echa (på begäran av Europeiska kommissionen) kan föreslå begränsningar. Två vetenskapliga kommittéer utvärderar och Echa vidarebefordrar sina yttranden till Europeiska kommissionen som föreslår en ny begränsning eller en översyn av en befintlig begränsning som ska antas.

En medlemsstat eller Echa (på begäran av kommissionen) kan föreslå att ett ämne ska fastställas som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämne), som kan bli föremål för godkännande. Om ett ämne som inger mycket stora betänkligheter förs upp på förteckningen för godkännande kan företag skicka en ansökan till Echa och begära godkännande för särskilda användningsområden. Företaget får inte använda det på annat sätt. Cancerframkallande, reproduktionstoxiska och mutagena ämnen samt luftvägssensibiliserande ämnen kvalificerar sig som ämnen som inger mycket stora betänkligheter, men andra ämnen kan också föreslås.

På lång sikt bör de farligaste ämnena ersättas med mindre farliga. Ersättning och eliminering är också den första åtgärden som ska tillämpas vid skydd av arbetstagare. Se till att du kontrollerar din nationella lagstiftning om särskilda åtgärder som ska vidtas, förbud och användningsbegränsningar.

Stöd

Genom Reach inrättades även Echa, som har en central samordnings- och genomföranderoll i den övergripande processen.

Nationella stöd- och informationspunkter stöder myndigheten och ger vägledning och information. De säkerställer ofta samordning med nationella arbetsmiljömyndigheter.