De anställdas säkerhet och hälsa i gröna jobb.

Image
Green Jobs. Two workers wearing personal protection equipment

EU arbetar intensivt med att se till att det blir en balans mellan ekonomisk tillväxt och behovet av att skydda miljön. EU har därför satt upp ambitiösa mål om att minska växthusgasutsläppen, öka energieffektiviten och främja förnybar energi samt minska avfallet.

Detta har lett till en rad olika gröna jobb som bidrar till att bevara eller återställa miljön till vad den en gång var. Om dessa jobb ska bli verkligt hållbara måste vi se till att jobben ger säkra, hälsosamma och anständiga arbetsförhållanden. Gröna jobb måste vara bra både för de anställda och för miljön.

Vad är gröna jobb?

Gröna jobb omfattar ett brett spektrum av olika jobb inom olika sektorer och en mängd olika yrken. Det finns många olika definitioner av termen, bland annat från FN:s miljöprogram, Europeiska kommissionen  och Eurostat. Enkelt uttryckt är gröna jobb arbeten som på ett eller annat sätt bidrar till att bevara eller återställa miljön. Det kan till exempel vara jobb som bidrar till att skydda ekosystemen och den biologiska mångfalden eller till att minska förbrukningen av energi och råvaror eller minska mängden avfall och föroreningar. Europeiska arbetsmiljöbyråns mål är att öka medvetenheten om behovet av god arbetsmiljö i de gröna jobben. Gröna jobb måste ge säkra, hälsosamma och anständiga arbetsförhållanden för att bidra till en verkligt smart och hållbar tillväxt för alla och till att förverkliga målen för Europeiska kommissionens Europa 2020-strategin.

Hur växer den gröna  ekonomin?

I Europeiska kommissionens Europa 2020-strategi betonas att tillväxt måste vara hållbar och bygga på en resurseffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp. För att det verkligen ska bli så har EU satt upp som mål att minska växthusgasutsläppen, öka andelen förnybara källor i Europas energiförsörjning och öka energieffektiviteten. Förverkligandet av målen leder till en snabb tillväxt i den gröna ekonomin. Exempelvis förväntas målen om att öka andelen förnybar energi och energieffektiviteten med 20 procent jämfört med 1990 års nivåer leda till över 1 miljon nya arbetstillfällen i EU. Solenergi, vindenergi, bioenergitekniker och återvinning av avfall är de områden av den gröna ekonomin som växer snabbast.

Varför är det viktigt att ta hänsyn till arbetsmiljön i gröna jobb?

Vi tenderar att tänka på säkerhet när vi hör ordet grön. Men det som är bra för miljön är inte nödvändigtvis bra för hälsan och säkerheten för de anställda som har de gröna jobben. I vissa fall har vi redan sett att ny lagstiftning och nya tekniker som utformats för att skydda miljön leder till att de anställda utsätts för större risker. Minskningen av mängden avfall som deponeras har till exempel lett till en högre frekvens av olyckor och sjukdomsfall för dem som arbetar med att behandla avfallet.

De nya teknikerna eller arbetsprocesserna i gröna jobb kan leda till nya risker, som det behövs nya kombinationer av kompetens för att hantera. Den gamla kunskapen om hälsa och säkerhet i arbetet kan inte på ett enkelt sätt överföras till dem. För att till exempel installera en solvärmd varmvattenberedare krävs det yrkeskompetenser som takläggare, rörmontör och elektriker.

Eftersom den gröna ekonomin förväntas expandera snabbt kan det bli brist på kompetent arbetskraft. Det kan leda till att oerfarna arbetstagare deltar i arbetsprocesser som de inte har utbildning för och som därför utgör en risk för deras säkerhet och hälsa. Det kan också bli en starkare polarisering av arbetskraften så att arbetstagare med lägre utbildning tvingas acceptera sämre arbetsförhållanden. Sist men inte minst kan ekonomiska och politiska påtryckningar leda till att arbetsmiljöfrågor förbises.

Om gröna jobb ska bli verkligt hållbara måste vi se till att de är till fördel både för de anställdas säkerhet och hälsa och för miljön. I den gröna ekonomin, precis som överallt annars, spelar god arbetsmiljö en viktig roll för att öka konkurrenskraften och produktiviteten. Vi behöver se till att det som är bra för miljön också är bra för de anställda på detta område som utvecklas snabbt.

Vad gör Europeiska arbetsmiljöbyrån för att förhindra nya och framväxande arbetsmiljörisker i gröna jobb?

Eftersom den gröna ekonomin förväntas växa snabbt är det viktigt att vi förutser alla nya eller framväxande arbetsmiljörisker i samband med gröna jobb innan de dyker upp. Därför har Europeiska arbetsmiljöbyrån genomfört en ingående framtidsstudie och undersökt hur arbetet i gröna jobb troligen kommer att utvecklas fram till 2020, och vilka framtida arbetsmiljöproblem de kan medföra. I studien identifieras ett antal tänkbara framtidsscenarier utifrån hur gröna tekniker kan komma att utvecklas under olika ekonomiska och sociala betingelser. Syftet är att rikta uppmärksamheten mot potentiella arbetsmiljörisker på området och ge framför allt EU:s beslutsfattare verktyg som hjälper dem att utforma morgondagens arbetsliv och se till att de europeiska arbetstagarna är skyddade och friska.

Mer information:

Rapporten från prognosprojektet om arbetsmiljön i gröna jobb

Sammanfattning av rapporten och scenarierna

Serie som illustrerar de nya och framväxande miljöriskerna i scenarierna

Praktisk information om riskförebyggande inom gröna jobb

EU-Osha har också gjort en mer ingående granskning av de arbetsmiljöfrågor som är aktuella på vissa områden där man använder sig av grön teknik och som framhölls i framsynsstudien, som till exempel småskalig solenergianvändning, grönt byggande och vindkraft.

Läs mer om:

Det finns också checklistor som gör det lättare att kartlägga potentiella faror för arbetstagarnas hälsa och säkerhet som sammanhänger med denna gröna teknik, med exempel på förebyggande åtgärder. Dessa checklistor kan användas som stöd för riskbedömningen på arbetsplatsen: