Europaparlamentets pilotprojekt om hälsa och säkerhet för äldre arbetstagare

Projektet ”Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar – arbetsmiljö för en åldrande arbetsstyrka” initierades och finansierades av Europaparlamentet (se Europeiska unionens officiella tidning 29.02.2012, II/230 - II/231) och genomfördes av EU-OSHA på uppdrag av Europeiska kommissionen.

Europaparlamentets mål var att undersöka sätt att förbättra hälsa och säkerhet på arbetet med hänsyn till utmaningarna med en åldrande arbetskraft, och att ge stöd åt att utveckla policyer inom det området. Projektet som arbetsmiljöbyrån genomför ger en heltäckande överblick över problem som rör åldrande, arbete och arbetsmiljö och en analys av policyer och initiativ som handlar om den åldrande arbetskraften i hela Europa. Projektet beaktade också Eurofounds forskning om hållbart arbete.

Det finns en interaktiv visuell presentation av viktiga resultat från projektet, däribland data om demografi, sysselsättning, arbetsvillkor och hälsa, samt exempel på arbetsmiljöpolicyer och relaterade policyer i hela Europa som bemöter utmaningarna från en åldrande arbetskraft. 

Rapporter som tagits fram under projektet:

ÖVERGRIPANDE ANALYS

Säkrare och mer hälsosamt arbete i alla åldrar - Slutrapport om övergripande analys – rapporten kombinerar slutsatserna från projektet och innehåller slutsatser och rekommendationer riktade till olika nivåer och typer av publik.

 

EN ÅLDRANDE ARBETSKRAFT OCH KONSEKVENSER FÖR ARBETSMILJÖN

En åldrande arbetskraft: konsekvenser för arbetsmiljön – en forskningsöversikt. Baserad på sekundärforskning som granskade befintlig information om ämnena.

Kvinnor och den åldrande arbetskraften: konsekvenser för arbetsmiljön – en forskningsöversikt. Baserad på sekundärforskning.

 

POLICYER, STRATEGIER OCH PROGRAM

Analysrapport om EU:s och medlemsstaternas riktlinjer, strategier och program om den åldrande befolkningen och arbetskraften – rapporten behandlar utmaningarna från en åldrande arbetskraft inom området arbetsmiljö och politiska områden som påverkar det, t.ex. sysselsättning och sociala frågor, folkhälsa och utbildning.

 

REHABILITERING OCH ÅTERGÅNG TILL ARBETET 

Rehabilitering och återgång till arbetet: Analysrapport om EU:s och medlemsstaternas riktlinjer, strategier och program.

Forskningsöversikt över rehabilitering och återgång till arbetet – utfördes genom sekundärforskning för att ge en övergripande sammanfattning av kunskap och rekommendationer inom fältet

Djupgående beskrivning av 9 fallstudier av program för rehabilitering/återgång till arbetet – beskrivningarna innehåller åsikter från experter, intressenter eller deltagare.

 

DEN NATIONELLA BILDEN

Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar – Länderinventeringar – informationen samlades in genom sekundärforskning av nationella experter i varje land och kompletterades av diskussionsgrupper som organiserades med arbetsmiljömellanhänder och -experter i tio medlemsländer

Språkversioner av länderinventeringar

 

GODA PRAKTISKA LÖSNINGAR OCH RESURSER

Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar: en analys av goda praktiska lösningar för arbetsplatser och behov av stöd – rapporten sammanfattar slutsatserna från fallstudierna och den kvalitativa forskningen.

24 fallstudier av goda praktiska lösningar för arbetsplatser – fallstudierna innehåller erfarenheter från de som var inblandade i åtgärderna samt små företags åsikter och behov.

Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar: Översikt över arbetsplatsresurser

 

Flerspråkig e-guide om hantering av arbetsmiljöfrågor i samband med en åldrande arbetskraft

Intressentkonferens

En konferens för intressenter, som hölls den 22 september 2015 i Bryssel, presenterade de huvudsakliga resultaten och slutsatserna från projektet för en publik av beslutsfattare på medlemsstatlig och europeisk nivå.

Läs mer om konferensen

Projektet stödjer Kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv 2016-2017 ”Ett hälsosamt arbetsliv för alla åldrar”  och ger bakgrundsinformation om kampanjen.