Sammanfattning: Forskningsöversikt om rehabilitering och återgång till arbetet

Keywords:

Arbetskraften i Europa blir äldre. Äldre arbetstagare löper särskilt stor risk för att bli föremål för förtida invaliditetspension och långtidssjukskrivning, vilket medför avsevärda kostnader. Sammanfattningen baserar sig på en översikt som sammanfattar den nyaste kunskapen om system för arbetsrehabilitering och återgång till arbetet, program och åtgärder och deras olika beståndsdelar. Den analyserar aktuella bevis för åtgärdernas effektivitet och utforskar de faktorer som ligger bakom framgångsrik och hållbar rehabilitering och återanpassning.

Ladda ner in: en