CLP – klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) anpassar tidigare EU-lagstiftning med GHS (globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier), ett FN-system för identifiering av farliga kemikalier och för att informera användarna om dessa faror. Den har också länkar till Reachlagstiftningen. CLP-förordningen trädde i kraft den 20 januari 2009 och ersatte stegvist klassificeringen och märkningen i direktiven om farliga ämnen (67/548/EEG) och farliga beredningar (1999/45/EG). Båda direktiven upphävdes den 1 juni 2015.

GHS har antagits av många länder i världen och används nu också som grund för internationella och nationella transportregler för farligt gods.

Farorna med kemikalier kommuniceras via signalord och piktogram på märkningar och säkerhetsdatablad.

Nya piktogram med röd ram ersätter de välkända brandgula farosymbolerna.

Nya termer har ersatt de gamla:

 • blandningar ersätter beredningar
 • på engelska ersätts "dangerous" av "hazardous"
 • piktogram ersätter symboler
 • faroangivelser ersätter riskangivelser
 • skyddsangivelser ersätter säkerhetsangivelser
 • signalord (t.ex. fara, varning) ersätter indikationerna på fara.

 

Ladda ned din plansch och broschyr förklaring av faropiktogrammen

Titta på Napo i ... Fara: Kemikalier!

© Napo Consortium

Klassificering

I de flesta fall måste leverantörer besluta om klassificering av ett ämne eller en blandning. Detta kallas självklassificering.

I vissa fall fattas beslutet om klassificering av ämnen på gemenskapsnivå för att säkerställa lämplig riskhantering. Medlemsstater, tillverkare, importörer och nedströmsanvändare kan föreslå klassificering och märkning av ett ämne som ska harmoniseras i hela Europeiska unionen. Information kommer också att finnas i klassificerings- och märkningsregistret.

Dessa är vanligtvis de farligaste ämnena: cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska eller luftvägssensibiliserande ämnen samt biocid- eller växtskyddsprodukter. Alla tidigare harmoniserade ämnesklassificeringar enligt den tidigare lagstiftningen (direktivet om farliga ämnen) har omvandlats till CLP‑harmoniserade klassificeringar. Det är obligatoriskt för leverantörerna att tillämpa denna harmoniserade klassificering och märkning.

Viktiga punkter

 • Var uppmärksam på nya faromärkningar och säkerhetsdatablad.
 • Tågarbetare ska förstå och ta till sig informationen om CLP-märkning.
 • Kontrollera att din användning av ämnet eller blandningen beskrivs i säkerhetsdatabladet och att man inte avråder från detta.
 • Följ de rekommendationer som finns på de nya märkningarna och i säkerhetsdatablad.
 • Kontrollera om klassificeringen har ändrats.
 • Utvärdera riskerna för arbetstagare och uppdatera riskbedömningarna på din arbetsplats om detta är nödvändigt.
 • Om du är arbetsgivare, meddela dessa ändringar till dina anställda.
 • Om du har några frågor om den nya märkningen eller säkerhetsdatabladet, kontakta din leverantör.

Källa: GD Sysselsättning

Echa-webbsidor om klassificeringen av ämnen och blandningar (23 EU-språk)

Märkning

Leverantörer måste märka ett ämne eller en blandning som finns i förpackningen enligt CLP innan den släpps ut på marknaden, antingen när

 • ett ämne klassificeras som farligt,
 • en blandning innehåller ett eller flera ämnen som klassificeras som farliga över ett visst tröskelvärde.

OSHwiki-artikel om märkning av kemikalier

Echa-webbsidor om märkning och förpackning (23 EU-språk)

Klassificerings- och märkningsregistret

Klassificerings- och märkningsregistretär en databas med grundläggande klassificerings- och märkningsinformation om anmälda och registrerade ämnen mottagna från tillverkare och importörer. Det innehåller även förteckningen över bindande harmoniserade klassificeringar (bilaga VI till CLP-förordningen). Den upprättades och underhålls av Echa.

Mer information