Flerspråkighet vid EU-Osha

Image

Flerspråkighet är viktigt för att alla ska kunna ta del av kommunikationen inom EU, och alla EU-omfattande organisationer behöver använda sig av det. När EU-Osha ser till att den information och de analyser och verktyg som byrån tar fram finns att tillgå på flera språk når den ut till fler människor.

Att överbrygga språkliga hinder

EU-Osha strävar efter att nå ut med sitt budskap till så många som möjligt och har därför gjort flerspråkighet till en del av den vardagliga verksamheten. Byrån samarbetar också med andra EU-organisationer kring innovativa projekt inom detta område.

För EU-Osha är flerspråkighet både en grundläggande princip som ska respekteras och ett pragmatiskt val som gör det lättare för byrån att genomföra sitt uppdrag.

EU-Osha försöker ha ett kreativt tankesätt och arbeta på ett kostnadseffektivt sätt för att säkerställa att alla EU-medborgare kan ta del av verksamheten, oavsett vilka språk de pratar. Några exempel på detta är

  • de animerade Napo-filmerna, som inte har något tal för att alla ska kunna se och förstå dem,
  • OiRA-verktygen, som finns tillgängliga på många olika språk och som användarna kan söka efter utifrån språk,
  • att den film som vinner filmpriset Ett hälsosamt arbetsliv skickas till de nationella kontaktpunkterna som ser till att filmen undertextas på deras språk.

En del av det material som EU-Osha tar fram finns på 25 europeiska språk. Annat material, som till exempel vissa publikationer, översätts om de nationella kontaktpunkterna efterfrågar detta. Kontaktpunkterna medverkar aktivt i bedömningen av huruvida det finns ett behov av översättning och i granskningen av översättningarnas kvalitet.

EU-Oshas företagswebbplats

Det mesta av innehållet på EU-Oshas företagswebbplats finns på mer än ett språk; de viktigaste webbsidorna samt alla sammandrag och pressmeddelanden som publiceras på webbplatsen finns på 25 språk.

2017 vann EU-Osha, tillsammans med Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet och Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, Europeiska ombudsmannens utmärkelse för god förvaltning i kategorin Utmärkt fokus på medborgarna/kunderna vid tjänsteleveransen. Priset gällde deras innovativa arbete med ett projekt som skulle underlätta hanteringen av översättningen av flerspråkiga webbplatser.

Kampanjerna Ett hälsosamt arbetsliv

Kampanjerna Ett hälsosamt arbetsliv är tänkta att nå ut till så många människor och småföretag som möjligt för att medvetenheten om denna fråga ska öka i hela EU. Det är viktigt för EU-Osha att alla kan ta del av kampanjerna, och byrån har därför låtit översätta allt huvudsakligt kampanjmaterial till 25 språk. Detta gäller även kampanjens särskilda webbplats, som är en samlingsplats för information och verktyg som rör kampanjen. Annat kampanjmaterial och andra kampanjpublikationer lämnas över till kontaktpunkterna, som avgör vad de har mest nytta av och därför bör översättas.

Hur ser man till att översättningarna håller en god kvalitet?

EU-Osha, Översättningscentrum för Europeiska unionens organ och Europeiska unionens publikationsbyrå genomförde tillsammans ett projekt för att uppdatera och utvidga sina flerspråkiga begreppsordböcker för arbetsmiljöterminologi. Syftet var att hjälpa översättarna att skapa enhetliga, korrekta och aktuella versioner av texter som handlar om arbetsmiljö.

Den flerspråkiga begreppsordboken har nu införts i EU-Oshas innehållshanteringssystem för webbplatsen. Den innehåller 2 000 nya termer med direkta översättningar, definitioner, hänvisningar till källor och sammanhang, och finns i Iate (EU:s interinstitutionella termdatabas som sköts av Översättningscentrum) och i EuroVoc (Publikationsbyråns flerspråkiga ordbok). Byråns nationella kontaktpunkter har granskat alla översättningar för att säkerställa att de är korrekta.

Termerna används för att tagga publikationer och annat innehåll, vilket gör det lättare att söka efter och hitta arbetsmiljödata på ett enkelt och effektivt sätt.

Inom ramen för kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv har EU-Osha även tagit fram ordböcker för särskilda områden inom arbetsmiljökunskap. De ligger på kampanjens webbplats och på relevanta sidor på företagswebbplatsen.