You are here

OiRA: ett kostnadsfritt och enkelt verktyg för okomplicerade riskbedömningar

OIRA: Online Interactive Risk Assesment

Med detta verktyg får mikroföretag och små företag de resurser och den kompetens de behöver för att själva kunna bedöma riskerna. OiRA finns gratis tillgängligt på nätet. Det är lättillgängligt och enkelt att använda.

OiRA fungerar som en steg för steg-strategi för riskbedömning, som börjar med att riskerna på arbetsplatsen kartläggs. Därefter guidas användaren genom processen att vidta förebyggande åtgärder och slutligen övervaka och rapportera risker.

Vad är OiRA?

OiRA skapades för att förse mikroföretag och små företag med lättanvända redskap som guidar dem genom riskbedömningsprocessen. OiRA utvecklades av EU-Osha 2009 och togs i bruk 2010. Programvaran bygger på ett nederländskt verktyg för riskbedömning som kallas RI&E och är mycket populärt. 

EU-Oshas OiRA-program hjälper arbetsmarknadens parter (arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer) inom olika sektorer samt nationella myndigheter (ministerier, yrkesinspektioner, arbetsmiljöinstitut osv.) att ta fram sektorsspecifika riskbedömningsverktyg för små företag.

Gå till OiRA:s projektwebbplats för att få uppdaterad information om OiRA-projektet (OiRA-partner, publicerade eller kommande OiRA-verktyg).

Vilken är tanken bakom OiRA?

Riskbedömning är grunden för alla arbetsmiljöstrategier och avgörande för skapandet av sunda arbetsplatser. I gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012 framhåller man vikten av riskbedömning och efterlyser utveckling av enkla verktyg för att underlätta riskbedömningsprocessen. OiRA skapades just för detta ändamål.

Syftet är att öka antalet mikroföretag och små företag som gör en bedömning av sina risker, liksom att förbättra riskbedömningarnas kvalitet, i och med att OiRA gör det lättare att genomföra bedömningarna. Verktyget gör det möjligt för företagen att börja göra riskbedömningar eller att förbättra sina bedömningar. På så sätt kan OiRA bidra dels till att göra företagen mer konkurrenskraftiga, t.ex. genom att de kostnader som arbetsrelaterade sjukdomar för med sig minskar och olycksriskerna minimeras, dels till att förbättra arbetsförhållandena som helhet och företagens resultat.

Varför använda OiRA?

Många företag är redan bekanta med riskbedömning och riskbedömningar används på hundratusentals arbetsplatser i hela Europa för att förebygga risker. Men för en del företag, i synnerhet mikroföretag och små företag, kan riskbedömning vara en besvärlig process. OiRA kan göra det hela enklare och ge företagen de resurser de behöver för att klara denna utmaning.

Genom att använda OiRA får företagen också en del andra fördelar:

 • Det är helt kostnadsfritt att använda.
 • Verktygen finns på nätet.
 • Det finns också som mobil-app.
 • Verktygen är anpassade efter branschen.
 • Verktygen kan i viss utsträckning anpassas till företaget.
 • Verktygen gör det möjligt att utarbeta en handlingsplan och välja från en lista med åtgärdsförslag.

Hur fungerar OiRA?

OiRA-processen består av fem steg.

 1. Förberedelse: Företagen kan i viss mån skräddarsy riskbedömningarna efter sin speciella situation genom att besvara några enkla frågor.
 2. Identifiering: I detta steg söker man efter saker och faktorer på arbetsplatsen som kan orsaka skada och fastställer vilka som kan vara utsatta för fara.
 3. Utvärdering: Det här steget handlar om att prioritera bland riskerna. Därigenom blir det lättare att i ett senare skede avgöra vilka åtgärder som ska vidtas först.
 4. Handlingsplan: Verktyget hjälper sedan till att skapa en handlingsplan och bestämma hur riskerna ska elimineras eller kontrolleras.
 5. Rapport: Slutligen genereras en rapport och en handlingsplan som kan skrivas ut och/eller laddas ner för att dokumentera resultaten av riskbedömningen.

Tillgång till OiRA

Det enda som behövs för att registrera sig är en giltig e-postadress. Privatpersoner och företag kan sedan välja det OiRA-verktyg som bäst passar deras land, bransch och företag. 

Gå till de tillgängliga OiRA-verktygen uppdelade efter bransch och land på OiRA:s projektwebbplats.

Medverkan från arbetsmarknadens parter och nationella myndigheter

Alla OiRA-verktyg har skapats av eller med medverkan av arbetsmarknadens parter och/eller nationella myndigheter. Om du företräder en arbetsmarknadspart eller ett nationellt institut/en nationell myndighet och vill vara med och utveckla ett eller flera branschverktyg hittar du mer information på OiRA-projektets webbplats.