Kvinnor och arbetsmiljö

Image
Women and health at work. Female worker at the workplace

Kvinnor och män är inte likadana rent biologiskt (könsskillnader), de har inte samma arbetsuppgifter eller arbetsvillkor och behandlas olika av samhället (genusskillnader).

Dessa skillnader kan ha en inverkan på de faror som män och kvinnor utsätts för på arbetsplatsen och på de insatser som behöver göras för att bedöma och kontrollera farorna. Det är anledningen till att EU-Osha bedriver forskning och arbetar för en ökad medvetenhet om arbetsmiljöfrågor för kvinnor.

Skillnader som kan påverka arbetsmiljön

Det finns skillnader som påverkar de risker som män och kvinnor utsätts för. Kvinnor

  • arbetar inom vissa sektorer och inom vissa yrkesområden,
  • har ofta två jobb, ett på arbetet och ett i hemmet,
  • är underrepresenterade på chefs- och ledningsnivå,
  • har andra fysiska egenskaper än män, även om variationen ofta är större inom gruppen kvinnor än mellan män och kvinnor, t.ex. när det gäller fysisk styrka,
  • utför arbetsuppgifter som ofta felaktigt bedöms som säkra och enkla.

Ofta erkänns inte dessa skillnader i det praktiska arbetsmiljöarbetet. Dessutom underskattas ofta kvinnors arbetsbelastning och stressrelaterade risker på arbetsplatsen. EU-Osha arbetar för att lyfta fram dessa skillnader och bidra till att förbättra arbetsmiljön inom de områden som påverkar kvinnor mest.

Vad arbetsgivarna kan göra

Att se arbetsmiljöfrågor i ett genusperspektiv innebär att skillnaderna mellan manliga och kvinnliga arbetstagare erkänns och beaktas.

Arbetsgivare kan

  • se till att göra arbetet säkrare och enklare för alla,
  • inkludera genusaspekter i riskbedömningen,
  • se på det faktiska arbete som utförs och inte göra några antaganden om vem som utsätts för risker och varför,
  • erbjuda flexibla arbetstider,
  • involvera kvinnor i de beslut som fattas om arbetsmiljöfrågor.

En sådan strategi gynnar alla anställda, inte bara kvinnor.

Läs EU-Oshas faktablad för arbetsgivare om genusfrågor och riskbedömning.

EU-Oshas roll

Målet är framför allt att se till att genusrelaterade aspekter beaktas när strategier och beslut utformas, både på arbetsplatser och på EU-nivå. EU-Osha bedriver en aktiv forskning om genusrelaterade risker och trender. Detta omfattar forskning om kvinnodominerade sektorer, t.ex. lokalvård, samt de risker som framför allt kvinnor utsätts för. Vi integrerar även ett genusperspektiv inom andra forskningsområden.

Vi tillhandahåller verktyg och råd för att hjälpa arbetsgivare att identifiera och genomföra en riskbedömning där genusaspekterna beaktas.

Se även EU-Oshas forskning om nya risker och trender för kvinnors arbetsmiljö och upptäck vägledningarna om goda praktiska lösningar och verktygen för riskbedömningar.