Varnings- och vaktsystem för arbetsmiljön

Så som det ser ut idag med erkända sjukdomar för vilka ersättning utbetalas återspeglar inte den verkliga situationen på arbetsplatserna. Vid en av EU-Osha anordnad workshop om bördan av arbetsrelaterade sjukdomar framkom det att det ofta saknas system, trots rapporteringsskyldigheter och öppna förteckningar över arbetsrelaterade sjukdomar, för att aktivt upptäcka och åtgärda och besvara eventuella fallrapporter om en arbetsrelaterad sjukdom. Vaktsystem kan vara en hjälp för att komma runt detta problem genom att rapporter från ett stort antal välutbildade vaktläkare eller andra utbildade experter (t.ex. företagssköterskor) slås samman.

Att övervaka rapporteringen av de arbetsrelaterade sjukdomar som anses vara tidiga varningstecken kan vara ett sätt att upptäcka situationer eller arbetsplatser där arbetsmiljön måste förbättras. EU-Osha har publicerat följande forskning om varnings- och vaktsystem för att fånga upp tidiga tecken på arbetsrelaterade sjukdomar:

Varnings- och vaktsystem – en litteraturgenomgång

Varnings- och vaktsystem – expertseminarier – redogörelse

Varnings- och vaktstrategier för identifiering av arbetsrelaterade sjukdomar i EU: Rapport och sammanfattning

Varnings- och vaktsystem – policyseminarium – handlingar 

Varnings- och vaktstrategier för identifiering av arbetsrelaterade sjukdomar i EU: Presentation för en expertpublik

Granskning av experternas samtliga diskussionsunderlag om varnings- och vaktsystem