Kodexen för god förvaltningssed

Den 20 mars 2012 antog EU-Oshas styrelse Europeiska ombudsmannens kodex för god förvaltningssed, som fastställer de principer som alla EU-Oshas anställda måste följa i sina relationer med allmänheten.

God förvaltning är vad allmänheten har rätt att förvänta sig när de har att göra med ett offentligt organ. Detta innebär att lagar och förfaranden ska följas, särskilt i fråga om grundläggande medborgerliga rättigheter, och att de tjänster som erbjuds ska hålla hög kvalitet.

Vad är en kodex för god förvaltningssed?

Europeiska ombudsmannens kodex för god förvaltningssed fastställs grundprinciperna för god förvaltning. Genom kodexen informeras personalen om vilka principer de måste följa i sina relationer med allmänheten.

Tack vare kodexen vet allmänheten precis hur byrån arbetar och vilka rättigheter de har i sina kontakter med byrån.

Slutmålen är att förbättra insynen i förvaltningen, höja kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls och att minska avståndet mellan förvaltning och allmänhet.

För mer information om kodexen för god förvaltningssed, se Europeiska ombudsmannens webbplats .